Stroški, povezani z uporabo opredmetenih osnovnih sredstev

Organizacije morajo opredmetena osnovna sredstva med uporabo dograjevati, menjavati njihove sestavne dele, jih popravljati ali vzdrževati. Tovrstna vlaganja v opredmetena osnovna sredstva knjigovodsko pripoznajo kot povečanje njihove nabavne vrednosti, kot stroške storitev v zvezi z vzdrževanjem ali pa kot stroške, ki se obračunavajo po posameznih obračunskih obdobjih prek amortiziranja sestavnih delov teh sredstev.

Vera Zupančič, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 30. 05. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS