Stroški, povezani z uporabo opredmetenih osnovnih sredstev

Organizacije morajo opredmetena osnovna sredstva med uporabo dograjevati, menjavati njihove sestavne dele, jih popravljati ali vzdrževati. Tovrstna vlaganja v opredmetena osnovna sredstva knjigovodsko pripoznajo kot povečanje njihove nabavne vrednosti, kot stroške storitev v zvezi z vzdrževanjem ali pa kot stroške, ki se obračunavajo po posameznih obračunskih obdobjih prek amortiziranja sestavnih delov teh sredstev.

Nekatere posebnosti zalog

Zaloge so kratkoročna sredstva v opredmeteni obliki. Med zaloge, ki jih začetno vrednotimo po nabavni vrednosti, spadajo surovine, material, drobni inventar, embalaža in trgovsko blago. Med zaloge, vrednotene po proizvajalnih stroških, po zoženi lastni ceni ali po le spremenljivih stroških, pa uvrščamo zaloge nedokončane proizvodnje in gotovih proizvodov.

Trgovinske evidence

V trgovinskih evidencah trgovec izkazuje nabavo, gibanje, porabo in prodajo blaga. Podatki v evidencah pomagajo trgovcu pri ugotavljanju uspešnosti prodaje in inšpekcijskim organom pri nadzoru pravilnosti trgovčevega poslovanja. Načine evidentiranja nabave, gibanja, porabe in prodaje zalog določajo SRS in Zakon o trgovini.

Odpis dolga in konverzija dolga v kapital

Ko podjetje ni več sposobno odplačevati dolgov, mora poslovodstvo ukrepati v skladu z zakonodajo. Področje plačilne (ne)sposobnosti in kapitalske (ne)ustreznosti ureja Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Če so postopki, ki bremenijo poslovodstvo in nadzorni svet pri prisilni poravnavi in prostovoljni finančni reorganizaciji, precej jasni, pa zelo nejasno ostaja računovodsko in davčno obravnavanje poslovnih dogodkov med prisilno poravnavo in prostovoljno finančno reorganizacijo.

IKS 06/ 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS