Tema: VLAGANJE V TUJE NEPREMIČNINE

Vse o vlaganjih v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti

Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti so raznovrstna in jih ni mogoče pripoznavati zgolj na osnovi poimenovanja. Med sredstvi organizacija pripozna zgolj tista, ki izpolnjujejo pogoje po SRS 1 (2024) in so izvedena v skladu z željami in potrebami najemnika. Posli, pri katerih vlaganja zahteva lastnik sredstva oziroma najemodajalec, ta pa so tako splošna, da jih lahko po prekinitvi najemne pogodbe uporablja prihodnji najemnik ali lastnik sam, običajno ne izpolnjujejo pogojev, da jih najemnik pripozna kot vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti.

mag. Andreja Mušič
Datum objave: 25. 01. 2024 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS