Merjenje obveznosti za davke

Organizacija davek od dohodkov pravnih oseb obračuna ob koncu poslovnega leta. Davčni organ ima pravico, da oddani obračun preveri. Če se ne strinja z davčno obravnavo organizacije, ji lahko naloži plačilo dodatnega davka. Kako organizacija naknadno odmerjeni davek iz dobička pravilno pripozna v izkazih? In kako ravna pri dodatno odmerjenih davkih po drugih zakonih?

Vodenje poslovnih knjig in poročanje pri podružnici

Podružnico lahko ustanovi domača ali tuja pravna oseba, ki je običajno organizirana v obliki gospodarske družbe. Slovenska zakonodaja zanjo ne zahteva ustanovnega vložka, jo pa mora ustanovitelj vpisati v sodni register. Podružnica sicer ni samostojna pravna oseba, lahko pa opravlja vse ali le del poslov družbe, ki jo je ustanovila. Ne gre je enačiti s poslovno enoto, čeprav ta termina v praksi pogosto zamenjujemo med seboj.

Vodenje poslovnih knjig pri agrarni skupnosti

Agrarna skupnost je skupnost fizičnih in pravnih oseb. Nima pravne osebnosti, ima pa davčno številko. Lahko nastopa v sodnih in upravnih postopkih, ne pa tudi v davčnih. Skladno z zakonodajo mora vsakemu članu omogočiti vpogled v dokumentacijo, ki vključuje tudi poslovno dokumentacijo. Kaj ta obsega, zakon posebej ne predpisuje. Ker pa mora članom zagotoviti podatke, ki so potrebni za obdavčitev dohodkov, ki jih ti ustvarjajo prek agrarne skupnosti, se postavlja vprašanje, kakšna mora biti ta obdavčitev.

Pravica javnega uslužbenca do dodatka za delovno dobo in dodatka za stalnost

Vsakemu delavcu pripada dodatek za delovno dobo, s katerim ga delodajalec nagradi za njegove delovne izkušnje. Nekaterim javnim uslužbencem na delovnih mestih s posebnimi pooblastili poleg tega pripada tudi dodatek za stalnost. Da pa bodo ta dodatka prejeli v ustrezni velikosti, mora delodajalec ustrezno upoštevati delovno dobo, ki pa ni nujno enaka zavarovalni dobi.

Knjiženje prejetih sredstev od financerja, ki ni ustanovitelj določenega uporabnika EKN

Določeni uporabniki prejemajo sredstva za delovanje od svojih ustanoviteljev, pa tudi od drugih financerjev, ki niso njihovi ustanovitelji. Pri tem je za knjiženje pomembno, ali gre za denarna sredstva ali za nedenarna sredstva, ki jih bodo uporabljal pri izvajanju svoje dejavnosti.

Priprava računovodskih informacij v javnem sektorju

Del informacijske funkcije v organizaciji je tudi računovodski sistem. Za računovodsko službo je pomembno, da pripravlja informacije za različne skupine uporabnikov informacij, ki bodo na podlagi tega sprejemali svoje odločitve. Informacije morajo biti z vidika pomembnosti ustrezno izbrane, ravno dovolj podrobne in pripravljene v ustreznih časovnih okvirih.

IKS 08-09/2023


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS