Medletno računovodsko poročilo in računovodski izkazi, sestavljeni med letom

Organizacije računovodsko poročilo sestavijo najmanj enkrat letno. Lahko pa se odločijo, da bodo to počele pogosteje. Takrat gre za poročanje znotraj poslovnega leta. SRS vsebujejo nekatere določbe o medletnem poročanju, pri katerih se v praksi pogosto pojavljajo vprašanja o obsegu takega poročanja, primerjalnih podatkih in drugem. Pomembno pa je, da računovodja pozna razliko med medletnim poročanjem in sestavljanjem računovodskih izkazov znotraj poslovnega leta.

Kdaj mora organizacija pripoznati obveznost

Mnoge organizacije zelo poenostavijo pravilo pripoznanja obveznosti na trenutek prejema računa ali drugega podobnega dokumenta. Odbor za mednarodne standarde računovodskega poročanja je leta 2018 spremenil okvir teh standardov in določil, da mora organizacija pripoznati obveznosti do virov sredstev takrat, ko ima dolžnost poravnave in se temu ne more izogniti. Pogojne obveznosti so tudi obveznosti, a zanje veljajo ločena pravila pripoznanja.

Možnosti porabe presežka prihodkov nad odhodki pri določenih uporabnikih EKN

Določeni uporabniki lahko porabljajo ustvarjene presežke prihodkov nad odhodki za opravljanje in razvoj dejavnosti, če z aktom o ustanovitvi ni drugače določeno. S tem je mišljena poraba presežka za namene investiranja ali pokrivanja tekočih stroškov. Ustanovitelj pa lahko zahteva tudi nakazilo presežka prihodkov, ki ga je ustvaril določeni uporabnik.

Poročilo delovne skupine EPSAS za leti 2021 in 2022

Eurostat je leta 2014 ustanovil delovno skupino za pripravo evropskih računovodskih standardov za javni sektor (EPSAS). Vse od takrat se dvakrat na leto srečujejo strokovnjaki računovodske, statistične, revizorske in proračunske stroke. Enajsto srečanje po videokonferenci je postreglo s prenovo številnih IPSAS, na dvanajstem srečanju pa je delovna skupina nadaljevala delo. Na trinajstem srečanju so se strokovnjaki posvečali zlasti reformam v računovodstvu posameznih držav članic, štirinajsto pa je obravnavalo strukturo in vsebinski obseg IPSAS.

IKS 07/2023


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS