Neopredmetena sredstva

Neopredmeteno sredstvo je razpoznavno nedenarno sredstvo, ki fizično praviloma ne obstaja. Računovodski standardi zato predpisujejo še dodatne pogoje, ki jih mora organizacija presojati pred njegovim pripoznavanjem. Organizacija neopredmetena sredstva običajno amortizira. Tista, ki nimajo določene dobe koristnosti, pa le oslabi. Za taka neopredmetena sredstva mora vsako leto opraviti test oslabitve.

Vrste rezervacij

Rezervacija je računovodska ocena sedanje obveze z negotovim časom nastanka in zneskom. Zanjo je značilno, da bo verjetno povzročila odliv, izvirati pa mora iz preteklih poslovnih dogodkov. Organizacija jo običajno oblikuje za tožbe, garancije, kočljive pogodbe in podobno. Njeno pripoznanje in velikost sta odvisna od presoj poslovodstva, pri tem pa uporabi tudi veščake. Uporaba računovodskih ocen je pomemben del pripravljanja računovodskih izkazov, ki pa ne zmanjšuje njihove zanesljivosti.

Računovodska obravnava najemov pri določenih in drugih uporabnikih

Pri računovodski obravnavi najemov v javnem sektorju sta dve posebnosti. Prva je, da se najem pri uporabnikih ne obravnava več v skladu s SRS. Ti so v letu 2019 najem spremenili v pravico do uporabe sredstev, ki se pri najemniku računovodsko obravnava drugače kot doslej. Tej spremembi niso sledili predpisi v javnem sektorju. Opredmetena osnovna sredstva, dana v poslovni najem, se še vedno izkazujejo v poslovnih knjigah najemodajalca, pri najemniku pa se najemnine iz najema pripoznajo kot odhodki. Druga posebnost pa je obravnava prihodkov iz dajanja opredmetenih osnovnih sredstev v najem, saj ti pripadajo lastniku, in ne imetniku sredstev v upravljanju.

Poročanje o naložbah izven sistema EZR države

Po vzpostaviti sistemov enotnega zakladniškega računa na ravni države oziroma občin ožji deli občin, ki so pravne osebe in posredni uporabniki državnega oziroma občinskih proračunov, skladno z določili Zakona o javnih financah samostojno nalagajo prosta denarna sredstva. Pri tem upoštevajo pravila, ki jih predpiše minister za finance. O naložbah izven sistema enotnega zakladniškega računa so proračunski uporabniki dolžni poročati.

IKS 07/2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS