Računovodska obravnava najemov pri določenih in drugih uporabnikih

Pri računovodski obravnavi najemov v javnem sektorju sta dve posebnosti. Prva je, da se najem pri uporabnikih ne obravnava več v skladu s SRS. Ti so v letu 2019 najem spremenili v pravico do uporabe sredstev, ki se pri najemniku računovodsko obravnava drugače kot doslej. Tej spremembi niso sledili predpisi v javnem sektorju. Opredmetena osnovna sredstva, dana v poslovni najem, se še vedno izkazujejo v poslovnih knjigah najemodajalca, pri najemniku pa se najemnine iz najema pripoznajo kot odhodki. Druga posebnost pa je obravnava prihodkov iz dajanja opredmetenih osnovnih sredstev v najem, saj ti pripadajo lastniku, in ne imetniku sredstev v upravljanju.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 26. 06. 2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS