Postavke obračuna DDPO v zvezi z združitvami in delitvami

Do združitev in delitev organizacij pogosto prihaja iz poslovnih, finančnih ali organizacijskih razlogov. Takšna statusna preoblikovanja običajno niso brez davčnih posledic, a se jim je mogoče tudi izogniti. Zaradi posebne računovodske obravnave združitev in delitev lahko nastanejo razlike v primerjavi z davčno obravnavo. Te lahko vplivajo na davčno osnovo za DDPO v prihodnjih letih. Tem razlikam so namenjene posebne zaporedne številke obračuna DDPO.

Obdavčitev normirancev zasebnikov

Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, lahko davčno osnovo ugotavljajo tudi z upoštevanjem normiranih odhodkov. Vendar pa morajo tako obdavčitev pravočasno priglasiti. Fizične osebe, ki ne začenjajo opravljati dejavnosti na novo, morajo poleg tega izpolniti še prihodkovni pogoj. Zaradi zadnjih sprememb pri tej obdavčitvi so nekateri zavezanci še negotovi, ali bodo dejansko lahko obdavčeni na tak način.

Pravila glede izrabe letnega dopusta

Med najpomembnejša pravila glede izrabe letnega dopusta sodita način izrabe in prenos neizrabljenega letnega dopusta v naslednje leto. Do najpogostejših kršitev teh pravil običajno prihaja pri izrabi letnega dopusta po dnevih, pretvarjanju dopusta v ure in neizrabi dveh strnjenih tednov v tekočem letu. Delodajalci imajo največ težav zlasti z odločitvijo, ali ima delavec pravico do izrabe lanskega letnega dopusta do 30. junija ali do 31. decembra.

Kako vplačila v pokojninsko blagajno vplivajo na višino pokojnine

Višina pokojnine je odvisna od višine osnov, od katerih so bili plačani prispevki, in od dolžine obdobja plačevanja prispevkov. Dolžina obdobja za izračun pokojninske osnove se je z leti sicer spreminjala, od 10 najugodnejših zaporednih let do zdaj veljavnih 24. Osnove iz posameznih let se nato na isti imenovalec preračunajo z valorizacijskimi količniki.

Odškodnina ali obdavčljiva transakcija?

Za odgovor na zastavljeno vprašanje mora davčni zavezanec najprej preveriti, ali dani oziroma prejeti znesek predstavlja plačilo za konkretno blago ali storitev. Če ne, ga lahko obravnava kot nekaj, kar je zunaj sistema DDV. Glede na okoliščine gre v takih primerih lahko za odškodnino, aro ali drugo plačilo.

Carinski postopek 42

Pri uvozu blaga lahko zavezanec uveljavlja oprostitev DDV, če blago po uvozu v Slovenijo dobavi v drugo državo članico. Pri tem mora pravilno izpolniti in pristojnim organom predložiti uvozno carinsko deklaracijo s carinskim postopkom 42, potem pa še evidentirati uvoz blaga in oproščeno dobavo blaga v drugo državo članico v obračunu DDV in rekapitulacijskem poročilu. Poleg tega mora pristojnim organom zadovoljivo dokazati, da je blago zapustilo Slovenijo.

IKS 05/2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS