Oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev

Organizacija mora vsaj ob zaključku poslovnega leta preveriti, ali so sredstva oslabljena. Za nefinančna sredstva in finančne naložbe v odvisne in pridružene organizacije, ki jih po začetnem pripoznanju meri po modelu nabavne vrednosti, uporablja SRS 17. Te oslabitve so po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb v celoti davčno priznane, a le pod pogojem, da so skladne z določbami računovodskih standardov.


Datum objave: 25. 04. 2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS