Oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev

Organizacija mora vsaj ob zaključku poslovnega leta preveriti, ali so sredstva oslabljena. Za nefinančna sredstva in finančne naložbe v odvisne in pridružene organizacije, ki jih po začetnem pripoznanju meri po modelu nabavne vrednosti, uporablja SRS 17. Te oslabitve so po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb v celoti davčno priznane, a le pod pogojem, da so skladne z določbami računovodskih standardov.

Naložbene nepremičnine

Med naložbene nepremičnine organizacija razvrsti tiste, ki jih bo oddajala v najem ali jih ima z namenom povečevanja vrednosti. Med njimi pripozna tudi tiste, ki jih ima v najemu, pa ustrezajo opredelitvi za naložbene nepremičnine. V takih primerih pripozna pravico do uporabe sredstva. Naložbene nepremičnine po začetnem pripoznanju meri po modelu nabavne vrednosti ali po modelu poštene vrednosti. Če se spremeni raba, jih mora prerazvrstiti.

Povračila stroškov prehrane in prevoza ter drugi prejemki v javnem sektorju

Proračunski uporabniki povračila stroškov in druge prejemke iz delovnega razmerja še vedno obračunavajo in izplačujejo v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ in aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti negospodarstva. Postopno spreminjanje teh predpisov je vzrok za spremembe pri izračunu zneskov posameznih vrst povračil in drugih prejemkov.

Primerjava podatkov iz premoženjskih bilanc in aplikacije e-Dolg - občine

V premoženjski bilanci je zbrana množica podatkov, ki se lahko zaradi svojega obsega primerjajo z drugimi evidencami in poročili. Zavedanje uporabnikov, da se vneseni podatki medsebojno preverjajo, pa je povečalo tudi njihovo kakovost. Ena od najpomembnejših primerjav podatkov iz premoženjskih bilanc je kontrola njihove usklajenosti s podatki o dolgu proračunskih uporabnikov iz aplikacije e-Dolg – občine.

IKS 05/2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS