Naložbene nepremičnine

Med naložbene nepremičnine organizacija razvrsti tiste, ki jih bo oddajala v najem ali jih ima z namenom povečevanja vrednosti. Med njimi pripozna tudi tiste, ki jih ima v najemu, pa ustrezajo opredelitvi za naložbene nepremičnine. V takih primerih pripozna pravico do uporabe sredstva. Naložbene nepremičnine po začetnem pripoznanju meri po modelu nabavne vrednosti ali po modelu poštene vrednosti. Če se spremeni raba, jih mora prerazvrstiti.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 25. 04. 2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS