Davčni obračun pravnih oseb za leto 2018

Pravne osebe so zavezane sestaviti obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2018 in ga oddati davčnemu organu. Skrajni rok za oddajo je 1. april 2019 za vse, pri katerih je davčno leto enako koledarskemu. Za leto 2018 velja nekaj novosti v obrazcu za obračun. Črtanih in spremenjenih je bilo tudi nekaj prilog k temu obrazcu. Pri ugotavljanju davčne osnove je treba upoštevati davčne posebnosti pri nepridobitnih organizacijah, nepriznanih in omejeno priznanih odhodkih ter drugo.

Na kaj morajo paziti nepridobitne organizacije pri obračunu DDPO

Posebnost obračuna DDPO pri nepridobitnih organizacijah je v tem, da v davčno osnovo spadajo le pridobitni prihodki in njim pripadajoči odhodki. Zadnje lahko upoštevajo v sorazmernem delu glede na pridobitne prihodke ali pa dejanske pridobitne odhodke, ki so v povezavi s pridobitnimi prihodki. Po ugotovitvi davčne osnove pa izračun do osnove za davek pripravijo po enakih pravilih kot vse druge organizacije.

Davčna obravnava regresa in drugih prejemkov iz delovnega razmerja

Delavci so v zvezi z zaposlitvijo upravičeni do regresa za letni dopust in drugih prejemkov v skladu z delovnopravnimi predpisi. Kadar zneski jubilejnih nagrad, solidarnostnih pomoči in odpravnin niso izplačani pod pogoji in do velikosti, kot jih določajo davčni predpisi oziroma predpisi o prispevkih, jih morajo delodajalci všteti v davčno osnovo in osnovo za prispevke. Izjema od tega pravila je regres za letni dopust, ki se vedno všteva v davčno osnovo, v osnovo za prispevke pa le, če presega omejitveni znesek.

Popravljanje napak pri DDV od januarja 2019

Napake pri obračunanem in odbitem DDV davčni zavezanci popravljajo prek tekočega obračuna tega davka. Do konca leta 2018 so se od premalo plačanega DDV obračunavale obresti po evropski medbančni obrestni meri, povečani za 1 do 4 odstotne točke glede na zamudo pri popravku napake. Od 1. januarja 2019 pa se za izračun obresti uporabi 3-odstotna letna obrestna mera.

Ukinitev izjave po 45. členu ZDDV-1

Zavezanci prodajo nepremičnin in njihovo oddajanje v najem praviloma obravnavajo kot oproščeni promet. Če pa ima kupec ali najemnik 100-odstotno pravico do odbitka DDV, gre za obdavčen promet in zavezanci lahko od takega prometa obračunajo DDV. Pri tem morajo paziti, da se v trenutku prometa tudi dokazljivo dogovorijo o obdavčenem prometu, čeprav jim od 1. decembra 2018 ni treba več pošiljati izjav Fursu.

IKS 02/2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS