Letno poročilo za organizacije, ki računovodijo po SRS

Letno poročilo je sestavljeno iz poslovnega in računovodskega poročila. Je najpomembnejša periodična listina, s katero organizacija komunicira z zainteresirano javnostjo. Organizacija ga pripravi tako, da je jasno in razumljivo. Pri poslovnem poročilu za poročanje o poslovnem letu 2017 je novost poročilo o nefinančnem poslovanju.

Računovodsko poročilo za organizacije, ki računovodijo po SRS

Računovodsko poročilo skupaj s poslovnim poročilom sestavlja letno poročilo. Pripravljajo ga gospodarske družbe, katerih računovodski izkazi so revidirani, pa tudi druge organizacije, ki računovodijo po SRS in jim sestavitev predpisuje področna zakonodaja. Pojasnila k računovodskim izkazom mora organizacija pripraviti jasno, razumljivo in pregledno. Pri pripravi pojasnil pa mora upoštevati tudi pomembnost posameznega razkritja.

Nagrade in darila kot drugi dohodki

Med druge dohodke, ki so lahko obdavčeni z dohodnino, sodijo tudi nagrade in darila. Fizične osebe jih v denarju ali v naravi prejemajo od izplačevalcev, s katerimi niso v delovnem ali pogodbenem razmerju. Dohodnina se običajno ne obračuna pri nagradah za izjemne dosežke na področjih, ki so v javnem interesu. Pri javnih uslužbencih pa obstaja prepoved prejemanja daril, razen protokolarnih in priložnostnih daril manjše vrednosti.

Računi proračunskih uporabnikov

Z uvedbo sistema enotnega zakladniškega računa države in občin so se vanj s svojimi podračuni vključili državni proračun in občinski proračuni z vsemi neposrednimi in posrednimi proračunskimi uporabniki. To upravljavcem posameznega enotnega zakladniškega računa omogoča enotno upravljanje denarnih sredstev sistema in nadzor nad denarnim tokom proračunskih uporabnikov. V izjemnih primerih pa je mogoče odpreti tudi račun zunaj tega sistema.

IKS 03/ 2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS