Novosti v navodilu o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov Ajpesu

Tik pred koncem leta 2016 je svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve izdal novo Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil in drugih podatkov poslovnih subjektov. Organizacije ga bodo prvič uporabile za leto 2016. Čeprav bi pričakovali, da bo poročanje poenostavljeno, se nekatere zahteve po nepotrebnem preveč zapletajo.

Bilanca stanja v Ajpesovi obliki

Organizacije, ki poročajo po SRS, bodo letos ne glede na pravnoorganizacijsko obliko prvič pripravljale enotno bilanco stanja. Najmanj sprememb pri poročanju bo za gospodarske družbe. Bilanca stanja, ki so jo že do zdaj sestavljale za Ajpes za statistične namene, je namreč usklajena z obliko bilance stanja, ki jo zahtevajo SRS.

Izkaz poslovnega izida v Ajpesovi obliki

Organizacije bodo letos prvič oddale izkaz poslovnega izida v enotni obliki. Največ sprememb bo za društva in nepridobitne organizacije. Zaradi primerljivosti postavk bodo poleg poročanja v enotni shemi morale vse organizacije v enaki shemi zagotoviti tudi preračunane podatke za poslovno leto 2015. Poleg tega pa bodo v prilogah k izkazu poslovnega izida za statistične namene členile prihodke in odhodke enako, kot so to počele pred spremembami poročanja.

IKS 02/ 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS