Razlike med SRS in MSRP

SRS v uvodu določajo, da organizacija nobene določbe MSRP ne uporablja neposredno, ampak le kot primer dobre poslovne prakse, Zakon o gospodarskih družbah pa, da SRS v zasnovi ne smejo biti v nasprotju z MSRP. Marsikatera organizacija, ki obvezno ali prostovoljno prvič ali ponovno sestavlja računovodske izkaze po MSRP, se ob zaključku poslovnega leta sreča z vprašanjem, ali so med SRS in MSRP razlike in katere.

Stroški dela in stroški povračil v javnem sektorju

Pri obračunavanju stroškov dela in povračil veljajo enaka pravila tako za javni sektor kot za vse druge organizacije. Upoštevati je treba zakonske predpise, ki urejajo delovna razmerja, trg dela, davke in prispevke. A ti predpisi se v večini uporabljajo za obračun, ko je bruto plača zaposlenega že znana. Plače v javnem sektorju pa so še posebej urejene z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki določajo pogoje in zneske za določanje bruto plač za javne uslužbence in funkcionarje. Računovodsko gledano spadajo med stroške dela praviloma vsi dohodki zaposlenih iz delovnega razmerja, razen nekaj izjem.

Ohranitev kapitala v družbi z omejeno odgovornostjo

Zaščita upnikov je osnovni razlog za dve vrsti predpisanih zahtev po ohranitvi kapitala v družbi z omejeno odgovornostjo. Družbenikom je bilo že doslej prepovedano izplačati premoženje, ki je potrebno za ohranitev osnovnega kapitala in vezanih rezerv. Zaradi številnih zlorab pa mora po novem družba s premoženjem, v katero se ne vštevajo posojila družbenikom, ohranjati vsaj predpisani najmanjši znesek osnovnega kapitala. Pravni posli, sklenjeni v nasprotju s tema zahtevama, veljajo za nične.

Rezervacije pri določenih uporabnikih

Pri določenih uporabnikih resda ne veljajo za pomembno postavko v računovodskih izkazih, vendar je prav, da ti poznajo pravila za oblikovanje in porabljanje rezervacij ter primere uporabe rezervacij v praksi. Iz njih je mogoče razbrati, kdaj je tako postavko primerno uporabiti in tako izkazati pravilne računovodske izkaze.

Popis sredstev in obveznosti: izvedba, obračun davkov in knjiženje

Organizacije morajo vsaj enkrat na leto popisati sredstva in obveznosti. Kakovostna izvedba letnega popisa je temeljna za pravilno izkazane postavke v računovodskih izkazih. Pri primanjkljajih pa je temeljnega pomena tudi pravilen obračun DDV, saj ne gre vedno za promet blaga, ki je obdavčen.

IKS 11/ 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS