Časovne razmejitve pri uporabnikih enotnega kontnega načrta

Določeni uporabniki se srečujejo s pasivnimi časovnimi razmejitvami, ko odlagajo ali vnaprej vračunavajo prihodke in odhodke, drugi uporabniki pa pri oblikovanju obveznosti do virov sredstev kot odhodkov za obratna sredstva ali dane predujme. Pri obravnavanju časovnih razmejitev prihaja pri določenih uporabnikih do izrazitega razkoraka med prihodki in odhodki po načelu poslovnega dogodka in po načelu denarnega toka. Pri drugih uporabnikih pa časovne razmejitve ne vplivajo na prihodke ali odhodke, ampak predstavljajo le dodatno evidenco vnaprej plačanih sredstev.

Obravnava prihodkov pri določenih in drugih uporabnikih

Določeni uporabniki prihodke pripoznajo, ko so za to izpolnjeni pogoji nastanka poslovnega dogodka, drugi uporabniki pa, ko je izpolnjen tudi pogoj plačila. Pri pripoznavanju in začetnem merjenju prihodkov sicer veljajo enaka pravila, razlike pa nastanejo pri knjiženju. Drugi uporabniki jih namreč do plačila izkazujejo kot neplačane prihodke na kontih stanja. Razlika je tudi v vrstah prihodkov po enotnem kontnem načrtu.

Popravki v davčnih obračunih po ZDDPO-2 in njihovo knjiženje

Organizacija napake obravnava enako, ne glede na to, ali so storjene namerno ali nenamerno. V obračunu davka od dohodkov pravnih oseb jih popravi z upoštevanjem določb Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in Zakona o davčnem postopku. Kot posledico je običajno treba popraviti tudi računovodske izkaze, pri čemer organizacija upošteva SRS. Poleg tega je zaradi tovrstnih napak po navadi treba popraviti tudi že predložene obračune davka od dohodkov pravnih oseb.

Uporaba revalorizacijske rezerve v gospodarski družbi

Prenovljeni Zakon o gospodarskih družbah je skupaj s SRS 2016 prinesel spremenjen način prikazovanja in uporabe rezerv, nastalih zaradi vrednotenja postavk bilance stanja po pošteni vrednosti. Ena vrsta rezerv so revalorizacijske rezerve, ki nastanejo zaradi merjenja zemljišč in zgradb, razvrščenih med osnovna sredstva, po pošteni vrednosti. Po novem jih gospodarske družbe uporabijo tudi za povečanje osnovnega kapitala.

IKS 10/ 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS