Novosti na trgu dela in v delovnih razmerjih

S predlaganimi rešitvami želi zakonodajalec predvsem prožneje urediti zaposlovanje brezposelnih oseb in narediti razmerje med delavcem in delodajalcem jasnejše, z manj možnosti medsebojnega izigravanja. Temu so namenjeni številni ukrepi, ki se v ZUTD-A in ZDR-1 medsebojno prepletajo in dopolnjujejo.

Novosti v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Novosti se nanašajo na zavezance za obvezno zavarovanje, zavarovalne podlage ter osnove in stopnje prispevkov pa tudi na vključevanje zaposlenih v pokojninske načrte obveznega in prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Večino teh novosti že uporabljamo.

Praktični prikaz vodenja evidenc pri zasebnikih normirancih

Sestavek pregledno predstavlja evidence, ki jih morajo zasebniki normiranci voditi za davčne namene. Nova ureditev vodenja evidenc zasebnikov normirancev je na splošno predstavljena v reviji IKS 4/13.

Carinski postopki po vstopu Hrvaške v EU

Z vstopom Hrvaške se bodo meje EU pomaknile proti jugovzhodu, Slovenija pa ne bo imela več zunanje kopenske meje s tretjimi državami. Za namene tekočega poslovanja v času vstopa Hrvaške v EU je Evropska komisija predpisala pogoje, ki jih bomo morali upoštevati predvsem za blago, ki bo 1. julija 2013 v odložnih carinskih postopkih.

Kdo ima pravico do oprostitve DDV pri dobavah blaga znotraj EU

Dobave blaga med davčnimi zavezanci znotraj EU so v državi dobavitelja oproščene DDV in obdavčene v državi pridobitelja blaga. Za uveljavitev pravice do oprostitve DDV mora dobavitelj dokazati, da je blago res zapustilo državo dobavitelja, kar v praksi povzroča precej težav in sporov z davčnim organom. Da bi se jim davčni zavezanci izognili, naj sledijo napotkom, ki jih daje sodna praksa Sodišča EU.

Nova priporočila (uzance) za spremljanje gibanja vračljive embalaže

Marca 2013 smo dobili nova priporočila (uzance) za vračanje in prevzemanje vračljive embalaže. Te uzance zamenjujejo tiste iz leta 2000 in prinašajo dve pomembni novosti: namenjene so ne le lastnikom, temveč vsem uporabnikom vračljive embalaže in podrobno opisujejo izdajanje listin pri finančnem načinu vodenja evidenc o gibanju vračljive embalaže.

Kdaj je davčni odtegljaj v BiH obračunan po nepotrebnem?

Kot odbitek tujega davka lahko zavezanec uveljavlja le tistega, katerega obračun dovoljuje tudi konvencija o izogibanju dvojnemu obdavčevanju. V BiH se uporabljajo trije različni zakoni o davku na dobiček, vsi pa predpisujejo obračun davčnega odtegljaja od več dohodkov, kot je dovoljeno po konvenciji. Če je bilo odtegnjenega več davka, kot to določa konvencija, mora zavezanec za refundacijo zaprositi pri pristojnih organih v BiH.

Poročanje za Intrastat ob vstopu Hrvaške v EU

Intrastat je statistika gibanja blaga med državami članicami EU. Slovenski zavezanci za poročanje poročajo o prejemih iz držav članic in odpremah v te države. Od 1. julija 2013 bodo zavezanci sami poročali o prejemih in odpremah blaga med Slovenijo in Hrvaško. Do takrat Hrvaška še spada med tretje države, menjavo s katerimi spremljamo na podlagi carinskih deklaracij.

IKS 05/ 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS