Zahtevnejši primeri merjenja nepremičnin po pošteni vrednosti – računovodska in davčna obravnava

Organizacija lahko razvrsti nepremičnine v različne postavke bilance stanja. A to ne pomeni, da ima pri tem prosto izbiro. Razvrstitev opravi glede na namen rabe in pri tem upošteva pravila računovodskih standardov. Razvrstitev ima za posledico različen način merjenja nepremičnine. Poslovni dogodki, ki nastajajo s takšno nepremičnino, pa imajo, še posebej ko organizacija izbere model merjenja po pošteni vrednosti, različne učinke pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb.

Knjiženje DDV pri električnih avtomobilih

S spremembo Zakona o dohodnini marca 2022 in Zakona o davku na dodano vrednost januarja 2022 se je zanimanje za nakup električnih avtomobilov povečalo. Po splošnem pravilu odbitek DDV od osebnih avtomobilov ni mogoč, a spremenjena zakonodaja ga organizacijam, ki so identificirane za DDV, dovoljuje, če je pogon avtomobila brez izpusta ogljikovega dioksida. Zlasti pri neposlovni rabi in odtujitvi pa se v praksi pojavljajo številna vprašanja glede knjiženja poslovnih dogodkov, ki so povezani z obračunom DDV.

Knjiženje izrednega odpisa opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev v javnem sektorju

Organizacije v javnem sektorju morajo pri knjiženju izrednega odpisa opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev paziti na način zmanjševanja njihove knjigovodske vrednosti, ki je lahko v breme odhodkov ali v breme vira. Poznati morajo tudi razliko med sredstvom, ki je razporejeno za prodajo, in trajno neuporabnim sredstvom.

Redna delovna uspešnost direktorjev v javnem sektorju

Direktorjem v javnem sektorju na nekoliko drugačen način kot preostalim javnim uslužbencem pripada izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost. Pred njim mora organizacija pravilno ugotoviti obseg sredstev, ki jih ima za ta namen. Izračuna jih iz osnovne plače direktorja za tekoče leto. Ob tem za posameznega direktorja upošteva omejitve pri velikosti zneska, kar izhaja iz njegove osnovne plače, ki je veljala decembra preteklega leta.

IKS 05/2023


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS