Računovodska obravnava rezervacij za nagrade in odpravnine ob upokojitvi po ZDDPO-2S

Davčno priznavanje odhodkov rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi je za poslovno leto 2022 ugodnejše. Po prehodnih določbah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb se tovrstni odhodki v davčnem obračunu pripoznajo v obračunanem znesku, in ne le v velikosti 50 %, kot je veljalo pred spremembo. Kako pa naj ravna organizacija, ki v preteklih letih iz različnih razlogov rezervacij ni pripoznavala?

mag. Andreja Mušič
Datum objave: 25. 01. 2023 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS