Nakup, najem ali uporaba sredstva

Organizacija sredstvo pripozna, če je verjetno, da bodo iz njega pritekale gospodarske koristi. Táko sredstvo mora biti sposobna obvladovati, kar lahko doseže na različne načine. Najpogostejši je, da je njegova lastnica. A lastništvo nujno ne pomeni, da organizacija sredstvo obvladuje, saj ji to omogoča tudi najem. Zapleteni poslovni dogodki bodo zahtevali temeljito presojo poslovodstva o tem, ali obvladovanje obstaja. Njegov obseg pa bo običajno povezan z načinom pridobitve sredstva.

Merjenje terjatev

Organizacija terjatev pripozna med sredstvi, če je verjetno, da bodo gospodarske koristi, povezane z njo, pritekale v organizacijo. Terjatve po začetnem pripoznanju do poplačila meri po odplačni vrednosti. Popusti, ki jih da kupcu, zmanjšujejo terjatev, prihodke pa le v primeru, da jih kupcu ponudi ob sklenitvi posla. Če popuste ponudi, ko je posel že izveden, se obravnavajo kot odpis terjatve in prevrednotovalni poslovni odhodek.

Odpust najemnine zaradi posledic epidemije COVID-19

Nekatere najemnike so najemodajalci zaradi posledic epidemije COVID-19 oprostili plačila najemnine. Tak dogodek pa bi morali obračunati kot spremembo najemne pogodbe v skladu s SRS 1.27 (2019). To zahteva ponoven preračun obveznosti iz najema in pravice do uporabe sredstva z diskontno stopnjo na dan spremembe najema. A če je do take spremembe prišlo zaradi epidemije COVID-19 in ni drugih sprememb najemne pogodbe, lahko najemniki uporabijo izjemo. Po njej spremembo najemne pogodbe obračunajo kot negativno variabilno najemnino in jo vključijo v izkaz poslovnega izida v obdobju, ko poslovni dogodek nastane.

Ugotavljanje poštene vrednosti za nefinančna sredstva – podprto z zgledi iz MSRP

MSRP 13 predpisuje pravila računovodskega obravnavanja in merjenja poštene vrednosti. Vendar standard upošteva drugačna pravila pri ugotavljanju poštene vrednosti za nefinančna sredstva kot za finančna sredstva. Zato jih velja razlikovati. Pri nefinančnih sredstvih se poštena vrednost ugotavlja z uporabo tehnik ocenjevanja vrednosti. Te so tržni način (način tržnih primerjav), nabavnovrednostni način (stroškovni način) in na donosu zasnovan način.

Računovodska obravnava presežka denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa zajema upravljanje znotraj in zunaj sistema. Pri tem je treba slediti naložbeni politiki upravljanja denarnih sredstev sistema. Pred nalaganjem denarnih sredstev je namreč treba zagotoviti likvidnost. To pa omogoča pravočasno poravnavanje obveznosti proračunskih uporabnikov. Pri ustvarjanju presežka upravljanja denarnih sredstev enotnega zakladniškega računa je poleg načela likvidnosti treba upoštevati tudi načeli varnosti in donosnosti.

Upoštevanje SRS 15 pri začetnem pripoznanju prihodkov pri uporabnikih v javnem sektorju

Določeni uporabniki prihodke pripoznajo, ko je za to izpolnjen pogoj nastanka poslovnega dogodka, drugi uporabniki pa, ko je izpolnjen tudi pogoj plačila. Določeni uporabniki pogoj plačila upoštevajo pri evidenčnem knjiženju po načelu denarnega toka. Pri pripoznavanju in začetnem merjenju poslovnega dogodka nastanka prihodkov veljajo enaka pravila, razlike pa nastanejo pri knjiženju. Drugi uporabniki jih namreč do plačila izkazujejo kot neplačane prihodke na kontih stanja.

AKTUALNA ŠTEVILKA


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS