Računovodenje najemov pri najemnikih po MSRP 16

Pri najemnikih se bo računovodenje z začetkom uporabe MSRP 16 korenito spremenilo. Učinki na računovodske izkaze bodo znatni, vplivali bodo na povečanje bilančne vsote in na zmanjšanje kazalnikov dolg/kapital, EBITDA pa se bo načeloma izboljšal. Pripoznavanje stroškov bo zdaj nekoliko drugačno, zaradi česar je mogoče pričakovati, da bodo najemniki v začetnih letih najema pripoznavali večje stroške kot pri sedanjem poslovnem najemu.

Računovodsko informiranje pri uporabnikih v javnem sektorju

Računovodsko informiranje je končna stopnja knjigovodstva, računovodskega predračunavanja, obračunavanja, nadziranja in analiziranja. Z njim se informacije prenašajo med odločevalsko in izvajalsko ravnjo znotraj uporabnikov ter med uporabniki in zunanjimi institucijami, ki računovodske podatke in informacije uporabljajo za svoje potrebe.

Statusnopravna preoblikovanja – računovodska in davčna obravnava

Za pravilno računovodsko in davčno obravnavo statusnopravnih preoblikovanj gospodarskih družb je treba hkrati poznati računovodske standarde, davčno zakonodajo in statusnopravni vidik. Računovodska obravnava je sicer omejena na evidentiranje prenosov vrednosti sredstev in obveznosti, a je povezana s posebnimi pravili merjenja in vrednotenja prenesenih sredstev in obveznosti. Ker pa se davčne vrednosti prenesenih sredstev in obveznosti običajno razlikujejo od knjigovodskih, tudi zanje veljajo posebna pravila prenosa.

Prenehanje in preoblikovanje javnih zavodov

Prenehanje in statusno preoblikovanje javnih zavodov zaradi spremenjenega izkazovanja premoženja zahteva posebno računovodsko in davčno obravnavanje. Izhodišče računovodskega obravnavanja so vedno sredstva na aktivi, ki jih zavodi združujejo ali delijo hkrati z vsemi povezanimi obveznostmi na pasivi. Davčna obravnava pa se nanaša predvsem na obračun davka na dohodek in prenos premoženja.

Sprememba računovodske usmeritve in vpliv na obračun DDPO

Računovodske usmeritve so posebna načela in dogovori, ki jih organizacija upošteva pri merjenju in vrednotenju postavk v računovodskih izkazih. Uporablja jih dosledno iz enega poslovnega obdobja v drugega. S tem zagotovi primerljivost računovodskih izkazov iz obdobja v obdobje. Če se spremeni usmeritev, mora organizacija primerjalne računovodske izkaze preračunati, za učinek spremembe pa tudi spremeniti obračun davka od dohodka.

IKS 08-09/2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS