Davčni obračun pravnih oseb za leto 2017

Pravne osebe morajo za vsako davčno leto sestaviti in Fursu posredovati letni obračun davka od dohodkov pravnih oseb. Najpogosteje je davčno leto enako koledarskemu. To obveznost morajo zato za leto 2017 izpolniti do 3. aprila 2018. Stopnja davka od dohodkov pravnih oseb je 19 %. Davčno osnovo zavezanci določijo različno. Odvisna je denimo od načina ugotavljanja odhodkov in od tega, ali ima pravna oseba tudi nepridobitne prihodke in ali posluje s povezanimi osebami.

Na kaj morajo paziti nepridobitne organizacije pri obračunu DDPO

Posebnost obračuna DDPO pri nepridobitnih organizacijah je v tem, da v davčno osnovo ne vštevajo vseh prihodkov in priznanih odhodkov, ampak določen del teh že pred tem izvzamejo iz obračuna. V davčno osnovo spadajo namreč le pridobitni prihodki in njim pripadajoči odhodki. Te po vrstah določa poseben pravilnik. Nepridobitni prihodki in sorazmerni ali dejanski odhodki se v davčno osnovo ne vštevajo.

Spremembe pri obdavčitvi z dohodnino v letu 2018

Z davčnim letom 2018 so se začele uporabljati dohodninske spremembe. Med njimi so denimo spremembe pri obdavčitvi dela plače za poslovno uspešnost, pri davčnem odtegljaju nastopajočih izvajalcev in športnikov ter pri dodatni splošni olajšavi in posebni olajšavi za študente.

Spremembe pri obdavčitvi normirancev zasebnikov

Z davčnim letom 2018 so se začele uporabljati dohodninske spremembe tudi pri obdavčitvi zavezancev normirancev. Odhodki so po novem navzgor omejeni, prag za obvezen izstop iz sistema obdavčitve z normiranimi odhodki pa povečan. Vendar se v določenih primerih k prihodkom zavezanca prištejejo tudi tisti od njegovih povezanih oseb.

Spremembe pri obdavčitvi delavcev, napotenih v tujino, z letom 2018

Z letom 2018 se je začel uporabljati Zakon o čezmejnem izvajanju storitev. Zaradi njega, pa tudi zaradi nedorečenih pravnih podlag v preteklosti, so bile sprejete spremembe pri obdavčitvi plač in povračil stroškov delavcev, napotenih na delo v tujino. Spremembe se upoštevajo za izplačila od leta 2018.

Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela v tujini

Kadar delodajalec delavca napoti na opravljanje začasnega dela v tujino, mora z njim skleniti tudi ustrezno pogodbo o zaposlitvi. Ta mora poleg obveznih sestavin vsebovati še dodatne, ki so vezane na posebnosti opravljanja dela zunaj matične države. Ali bosta delavec in delodajalec za potrebe opravljanja dela v tujini sklenila novo pogodbo ali pa dodatek k že veljavni pogodbi o zaposlitvi, je odvisno od tega, kako sta kraj opravljanja dela določila v osnovni pogodbi.

Dopolnitve in spremembe ZDDPO-2

Cilj sprememb Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb je zajezitev zlorab pri davčnih zavezancih, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih stroškov. Zakon pa je dopolnjen z določilom o ugotavljanju davčne osnove v zvezi z odtujitvijo, zamenjavo ali drugačno poravnavo oziroma odpravo finančnih instrumentov, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa.

Spremembe Zakona o davčnem postopku

Največji spremembi, ki jih uvaja zadnja novela Zakona o davčnem postopku, sta uvedba možnosti brezgotovinskega plačevanja davkov pri upravnem in drugih državnih organih ter odprava nekaterih obrazcev in pravilnikov s področja dohodnine.

IKS 02/ 2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS