Letni obračuni in poročanje za gospodarske družbe in zasebnike

Zakon o gospodarskih družbah se je leta 2015 spremenil tudi v delu, ki obravnava računovodenje. Vendar bodo družbe in zasebniki letni obračun za leto 2015 pripravili še po starih pravilih. Število in obseg poročil ter roki za njihovo pripravo in oddajo, ki so pogosto odvisni od velikosti poročevalca, bodo od leta 2016 nekoliko drugačni. Ker se vsebine nekaterih poročil med seboj prekrivajo, jih zavezanci običajno lahko pripravijo v poenoteni obliki.

Obveznost za osnovna sredstva pri določenih uporabnikih

Pogosta dilema določenih uporabnikov je opredeljevanje pravilnega razmerja med vrednostjo opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev na eni strani ter vrednostjo obveznosti zanje kot vira njihove pridobitve na drugi strani. Predvsem pri revidiranju računovodskih izkazov se postavlja vprašanje, ali mora biti razmerje med njima res uravnoteženo. Način izračuna obveznosti namreč takega ravnotežja ne predpostavlja sam po sebi.

Poročanje proračunskih uporabnikov za statistiko finančnih računov o poslih z upravljavcem EZR

Podatki konsolidirane premoženjske bilance države in občin se uporabljajo tudi za statistiko finančnih računov. Na podlagi zbranih podatkov Banka Slovenije, Evropska centralna banka in Eurostat preučujejo denarno politiko in analizirajo podatke gospodarskih subjektov in države. Sestavek opozarja na posebnosti poročanja, vezanega na upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa.

Dana finančna jamstva in rezervacije pri zapiranju odlagališč odpadkov

Upravljavec mora po preteku okoljevarstvenega dovoljenja izvesti zapiralna dela na odlagališču odpadkov in zagotoviti finančno jamstvo. Od julija 2015 finančno jamstvo lahko zagotovi tudi s posebno izjavo, v kateri navede, da ima v finančnem načrtu oblikovano rezervacijo v višini zahtevanega jamstva. Ta možnost obstaja, kadar je odlagališče javna infrastruktura v lasti občine ali več občin, upravljavec pa v izključni lasti občine ali izključna solastnina občin.

Slovenski računovodski standardi 2016

Nova računovodska direktiva je spremenila osmo poglavje Zakona o gospodarskih družbah, ki pa je zahtevalo prenovo SRS. Novi standardi, ki jih bodo organizacije začele uporabljati z novim letom, bodo pomembno prispevali k poenostavitvi računovodenja, temeljijo pa na načelu izvirne vrednosti. Poleg tega je poenoteno merjenje in vrednotenje bilančnih postavk ter poročanje za vse organizacije ne glede na njihovo pravnoorganizacijsko obliko.

IKS 01/ 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS