Tema:

POUDARKI PRI SESTAVITVI LETNEGA POROČILA ZA LETO 2015

Sestavitev letnega poročila za gospodarske družbe za leto 2015

Z letnim poročilom se družba predstavi zunanjim uporabnikom računovodskih informacij. V njem v celoti prikaže rezultate preteklega leta in načrte za poslovanje v prihodnosti. Sestaviti ga mora jasno, pregledno in razumljivo. Obseg razkritij se za poslovno leto 2015 ni pomembno spremenil, a že zakonske zahteve postavljajo na eno stran tehtnice obsežnost razkritij in na drugo stran njihovo kakovost.

Bilanca stanja

Mikro in male gospodarske družbe poslovno leto formalno zaključijo s sestavitvijo bilance stanja in izkaza poslovnega izida. Srednje in velike družbe poleg teh dveh pripravijo še izkaza gibanja kapitala in denarnih tokov ter vsa zahtevana pojasnila. Računovodski izkazi morajo prikazovati resnično in pošteno sliko finančnega položaja družbe, uspešnosti njenega poslovanja in denarnih tokov.

Izkaz poslovnega izida in drugega vseobsegajočega donosa

Temeljni računovodski izkaz, v katerem družba prikaže resnično in pošteno ustvarjen poslovni izid za poslovno leto, je izkaz poslovnega izida. Skupaj z izkazom drugega vseobsegajočega donosa sestavlja izkaz celotnega vseobsegajočega donosa. Ta vsebuje vse spremembe kapitala v obdobju, razen tistih, ki so posledica poslov z lastniki.

Izkaz gibanja kapitala

Srednje velike in velike gospodarske družbe ter male družbe, katerih vrednostni papirji kotirajo na borzi, sestavljajo izkaz gibanja kapitala. V njem prikažejo spremembe na postavkah kapitala, ki se nanašajo na posle z lastniki. Med pomembnejšimi poudarki velja omeniti udeležbo zaposlenih pri dobičku, popravljanje napak, ki vplivajo na postavke kapitala, in razdelitev nedenarnih sredstev lastnikom.

Izkaz denarnih tokov

Pri letnem poročanju o delovanju družbe je izkaz denarnih tokov pogosto zapostavljen, čeprav spada med enega od najpomembnejših izkazov. Vsebuje namreč informacije, ali ima družba dovolj denarnih sredstev, iz katere dejavnosti jih pridobiva in kako jih porablja.

Obvezna pojasnila k računovodskim izkazom

Obseg pojasnil, ki spremljajo računovodske izkaze, je odvisen od velikosti družbe. Zaradi zagotavljanja javnosti podatkov morajo velike družbe in tiste, ki delujejo v javnem interesu, razkrivati največ podatkov. Vse pa morajo pri pripravi pojasnil upoštevati Zakon o gospodarskih družbah in Slovenske računovodske standarde.

Poslovno poročilo

Družba vsako leto sestavi letno poročilo, ki prikazuje, kako uspešno je poslovala. Poleg računovodskega poročila je njegova glavna sestavina tudi poslovno poročilo. To je listina, ki povezuje družbo s finančno javnostjo. Zagotovi ji informacije o uspešnosti poslovanja, pomembnih dejavnostih in strategiji. A ker se zahteve po razkritjih večajo, se lahko družbam v želji, da bi izpolnile vse zakonske zahteve, hitro zgodi, da poročilo postane nepregledno.

Pravila skrbnega računovodenja

Pravila skrbnega računovodenja niso sestavni del SRS, ampak jih dopolnjujejo. Obravnavajo metodiko računovodskega predračunavanja, obračunavanja, knjigovodenja, nadziranja, analiziranja, informiranja in konsolidiranja.

Minimalna plača v letu 2016

Delavec je upravičen do plačila za opravljeno delo najmanj v velikosti minimalne plače, če pri delodajalcu v RS dela polni delovni čas. Ker pa je Zakon o minimalni plači iz zneska minimalne plače izvzel nekatere dodatke, lahko delavec, če dela v posebnih razmerah, dobi izplačilo, večje od minimalne plače, čeprav mu mora delodajalec dodati razliko do nje. Pri obračunu socialnih prispevkov pa delodajalec upošteva minimalno osnovo za njihov obračun.

IKS 03/ 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS