SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA REVIJA IKS

Veljavnost od marec 2013, posodobljeno junij 2018.

1. Uvodna določila

 

1.1 Splošni pogoji poslovanja Revija IKS Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, matična številka: 5147271000 (v nadaljevanju: ”Zveza RFR”) opredeljujejo pogoje poslovanja Zveze RFR pri sklenitvi naročniške pogodbe oziroma naročniškega razmerja za nakup mesečnega izvoda Revije IKS (v nadaljevanju: ”Splošni pogoji poslovanja Revija IKS”).

 

1.2 Splošni pogoji poslovanja Revija IKS so sestavni del vsake naročniške pogodbe med naročnikom in Zvezo RFR za nakup mesečnih izvodov Revije IKS. Naročnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki z Zvezo RFR sklene naročniško pogodbo za nakup mesečnih izvodov Revije IKS (v nadaljevanju: ”Naročnik”).

 

1.3 Določila Splošnih pogojev poslovanja Revija IKS predstavljajo splošne pogoje v smislu 120. člena Obligacijskega zakonika, ki dopolnjujejo naročniško pogodbo sklenjeno med Naročnikom in Zvezo RFR za nakup mesečnih izvodov Revije IKS in so zavezujoči kot ta pogodbena določila.

 
 

2. Narava Splošnih pogojev poslovanja Revija IKS

 

2.1 S Splošnimi pogoji poslovanja Revija IKS Zveza RFR ureja posamezna vprašanja v zvezi s sklenitvijo naročniške pogodbe oziroma naročniškim razmerjem za nakup mesečnih izvodov Revije IKS in dopolnjuje posebne dogovore oziroma naročniško pogodbo sklenjeno med Zvezo RFR in Naročnikom v zvezi z nakupom mesečnih izvodov Revije IKS.

 

2.2 Splošni pogoji poslovanja Revija IKS zavezujejo Zvezo RFR in Naročnika tako kot posebni dogovori oziroma naročniška pogodba sklenjena med Zvezo RFR in Naročnikom za nakup mesečnih izvodov Revije IKS.

 
 

3. Naročniška pogodba

 

3.1 Zveza RFR in Naročnik skleneta naročniško pogodbo za nakup mesečnih izvodov Revije IKS v trenutku, ko Naročnik potrdi naročilo na internetnem portalu Zveze RFR (v nadaljevanju: ”Naročniška pogodba”). Od trenutka sklenitve Naročniške pogodbe so cena in drugi pogodbeni pogoji določeni in veljajo tako za Zvezo RFR kot tudi za Naročnika. Naročniška pogodba je lahko sklenjena za (i) tiskani izvod Revije IKS, ali za (ii) tiskani in elektronski izvod Revije IKS.

 

3.2 Naročniško razmerje za mesečni izvod Revije IKS nastane s sklenitvijo Naročniške pogodbe (v nadaljevanju: ”Naročniško razmerje”).

 

3.3 Naročniška pogodba je sklenjena za nedoločen čas in jo je mogoče razvezati skladno z določili 12. člena Splošnih pogojev poslovanja Revija IKS.

 
 

4. Mesečni izvod Revije IKS

 

4.1 S sklenitvijo Naročniškega razmerja pridobi Naročnik, glede na vrsto Naročniškega razmerja, pravico do (i) mesečnega tiskanega izvoda Revije IKS ali do (ii) mesečnega tiskanega in elektronskega izvoda Revije IKS.

 

4.2 Dostop do mesečnega elektronskega izvoda Revije IKS je možen preko internetnega portala www.revijaiks.si z uporabo osebne RFR številke in gesla.

 
 

5. Naročnina

 

5.1 V primeru sklenitve Naročniške pogodbe je Naročnik dolžan plačevati naročnino za nakup mesečnih izvodov Revije IKS na podlagi izstavljenega računa oziroma predračuna, in sicer vsakokrat v naprej za plačilno obdobje 12 mesecev (v nadaljevanju: ”Plačilno obdobje”) oziroma za 12 mesečnih izvodov Revije IKS (v nadaljevanju: ”Naročnina”). Prvo Plačilno obdobje traja 12 mesecev od dne sklenitve Naročniške pogodbe.

 

5.2 Višina Naročnine za Naročniško razmerje je objavljena na spletni strani Zveze RFR in je odvisna od vrste Naročniškega razmerja, in sicer ali Naročnik sklene Naročniško razmerje zgolj za tiskani izvod Revije IKS ali za tiskani in elektronski izvod Revije IKS. Vse Naročnine veljajo na dan objave na spletni strani Zveze RFR.

 

5.3 V primeru spremembe Naročnine bodo Naročniki o tem obveščeni z objavo na spletni strani Zveze RFR. Spremenjene Naročnine veljajo oziroma se obračunajo od dne objave vsakokratne spremembe Naročnin. V kolikor pride do spremembe Naročnine med Plačilnim obdobjem posameznega Naročnika se nova Naročnina takšnemu Naročniku začne obračunavati z začetkom naslednjega Plačilnega obdobja tega Naročnika.

 

5.4 Višina Naročnine je objavljena na internetni strani Zveze RFR brez in z DDV.

 
 

6. Način plačila in plačilni pogoji

 

6.1 Plačilo Naročnine je mogoče na naslednja načina:

 
  • Plačilo po predračunu : Po oddanem naročilu Naročnik prejme s strani Zveze RFR predračun za plačilo Naročnine na svoj elektronski naslov ali po pošti. Predračun vsebuje vse potrebne podatke, da Naročnik lahko izvede plačilo. Rok veljavnosti predračuna je 10 dni. Zveza RFR pošlje Naročniku po pošti tudi izvirnik računa.
 
  • Plačilo po računu : Po oddanem naročilu oziroma ob začetku posameznega Plačilnega obdobja Naročnik prejme račun za plačilo Naročnine na svoj elektronski naslov ali po pošti. Račun vsebuje vse potrebne podatke, da Naročnik lahko izvede plačilo. Zveza RFR pošlje Naročniku po pošti tudi izvirnik računa.
 

6.2 Zveza RFR ni dolžna dostaviti Naročniku mesečnega tiskanega izvoda Revije IKS oziroma omogočiti dostopa do mesečnega elektronskega izvoda Revije IKS v kolikor Naročnik ne poravna vseh zapadlih Naročnin.

 
 

7. Pogoji dostave tiskanega izvoda Revije IKS in dostop do elektronskega izvoda Revije IKS

 

Zveza RFR Naročniku dostavi mesečni tiskani izvod Revije IKS oziroma omogoči dostop do mesečnega elektronskega izvoda Revije IKS najkasneje zadnjega dne v koledarskem mesecu za naslednji koledarski mesec, pod pogojem, da Naročnik poravna vse zapadle Naročnine.

 
 

8. Stvarne napake na tiskanem izvodu Revije IKS

 

V primeru, da izvod Revije IKS ne bi imel dogovorjenih lastnosti oziroma bi imel kakršnokoli napako ali poškodbo v tisku, lahko Naročnik v roku 15 dni od dne prejema takšnega izvoda Revije IKS vrne izvod Revije IKS Zvezi RFR osebno ali po pošti. Zveza RFR bo v primeru ugotovljene napake na izvodu Revije IKS Naročniku v najkrajšem možnem času dostavila nov izvod Revije IKS.

 
 

9. Stroški dostave tiskanega izvoda Revije IKS

 

Stroške dostave tiskanih izvodov Revije IKS Naročniku v celoti nosi Zveza RFR.

 
 

10. Varovanje osebnih podatkov Naročnika

 

10.1 Zveza RFR se zavezuje, da bo varovala prejete Osebne podatke Naročnika skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) (v nadaljevanju: »Uredba«) in vsakokrat veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov v Republiki Sloveniji.

 

10.2 V primeru, da je Naročnik potrdil oziroma podal spletno (oziroma tiskano) izjavo o obdelavi osebnih podatkov bo Zveza RFR zbirala in obdelovala osebne podatke Naročnika skladno s predmetno izjavo.

 

10.3 V primeru, da Naročnik ni potrdil spletne (oziroma tiskane) izjave o obdelavi osebnih podatkov bo Zveza RFR zbirala in obdelovala osebne podatke skladno s točko (b) prvega odstavka 6. člena Uredbe le za potrebe izvajanja Naročniške pogodbe.

 
 

11. Pravice intelektualne lastnine

 

Vse pravice, predvsem vendar ne izključno, avtorske pravice, licenčne pravice in pravice industrijske lastnine na Revijah IKS, njihovih vsebinah ter podobah so izključna in časovno ter prostorsko neomejena last Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, Zakonom o industrijski lastnini-1 in drugo veljavno zakonodajo in predpisi. Vse pravice so pridržane Zvezi RFR, predvsem vendar ne izključno pravica do razmnoževanja in distribucije. Brez predhodnega pisnega soglasja Zveze RFR je prepovedana vsakršno prepisovanje, razmnoževanje, distribuiranje in drugačno razširjanje v kakršnikoli obliki.

 
 

12. Prenehanje Naročniške pogodbe

 

12.1 Naročniška pogodba med Zvezo RFR in Naročnikom lahko kadarkoli sporazumno preneha. Zveza RFR si pridržuje pravico, da ob sporazumni prekinitvi naročniškega razmerja zaračuna administrativne stroške v višini 40 EUR brez DDV in vsak poslani izvod revije IKS po redni prodajni ceni.

 

12.2 Zveza RFR ali Naročnik lahko odstopita od Naročniške pogodbe, vendar zgolj z zadnjim dnem posameznega Plačilnega obdobja, v kolikor Zveza RFR ali Naročnik podata pisno odpoved Naročniške pogodbe najkasneje zadnji dan 11 meseca tega Plačilnega obdobja. V kolikor Zveza RFR ali Naročnik ne podata pisne odpovedi Naročniške pogodbe najkasneje zadnji dan 11 meseca tega Plačilnega obdobja se odpovedni rok izteče z zadnjim dnem naslednjega Plačilnega obdobja ( primer: v kolikor želi pogodbena stranka odstopiti od Naročniške pogodbe za katero velja Plačilno obdobje od dne 01.05. do dne 30.04., lahko odstopi od Naročniške pogodbe zgolj z dnem 30.04., v kolikor poda pisno odpoved najkasneje do dne 31.03.). 

 

12.3 Vsaka pogodbena stranka lahko od Naročniške pogodbe nemudoma odstopi, kadar za to obstajajo krivdni razlogi na strani druge pogodbene stranke.

 

12.4 Naročnik lahko nemudoma odstopi od Naročniške pogodbe kadar obstojijo krivdni razlogi na strani Zveze RFR, in sicer zlasti v naslednjih primerih:

 

· Zveza RFR ne dostavlja tiskanih izvodov Revije IKS oziroma ne omogoča dostopa do elektronskih izvodov Revije IKS skladno s sklenjeno Naročniško pogodbo oziroma Splošnimi pogoji poslovanja Revija IKS;

 

· Zveza RFR preneha izdajati Revijo IKS;

 

· Zveza RFR spremeni Naročnino za več kot 15%, pri čemer se primerja sprememba nove Naročnine glede na zadnjo prejšnjo veljavno Naročnino;

 

· Zveza RFR kako drugače krši določila sklenjene Naročniške pogodbe oziroma določila predmetnih Splošnih pogojev poslovanja Revija IKS.

 

12.5 Zveza RFR lahko nemudoma odstopi od Naročniške pogodbe kadar obstojijo krivdni razlogi na strani Naročnika, in sicer zlasti v naslednjih primerih:

 

· Naročnik ne plača Naročnine skladno s sklenjeno Naročniško pogodbo oziroma Splošnimi pogoji poslovanja Revija IKS;

 

· Naročnik kako drugače krši določila sklenjene Naročniške oziroma določila predmetnih Splošnih pogojev poslovanja Revija IKS.

 

12.6 Zveza RFR ali Naročnik lahko odpovesta Naročniško pogodbo tako, da posredujeta pisno odpoved Naročniške pogodbe na naslov druge pogodbene stranke.

 

13. Spori, sodna pristojnost in uporaba prava

 

Morebitne spore v zvezi s pogodbenim razmerjem bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V kolikor to ne bi bilo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. V primeru spora se uporablja pravo Republike Slovenije.

 

14. Spremembe Splošnih pogojev poslovanja Revija IKS

 

Zveza RFR ima pravico do sprememb in dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja Revija IKS. Vse spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja Revija IKS in čistopis Splošnih pogojev poslovanja Revija IKS bodo objavljene na spletni strani Zveze RFR.

 

15. Salvatorna klavzula

 

Morebitna neveljavna določba ali nezmožnost njene izvršitve, kot tudi neurejenost posameznega vprašanja v teh Splošnih pogojih poslovanja Revija IKS ne vpliva na veljavnost drugih določb in veljavnost Splošnih pogojih poslovanja Revija IKS kot celote. V primeru neveljavnosti ali nezmožnosti izvrševanja takšne določbe ali neurejenosti posameznega vprašanja v teh Splošnih pogojih poslovanja Revija IKS, bo takšno določbo ali pravno praznino nadomestila razlaga, ki je najbližja namenu strank pogodbe v času njene sklenitve, če se stranke pogodbe ne dogovorijo drugače in je namen v skladu z veljavnimi predpisi.

 
 

16. Končna določila

 

16.1 Potrditev Splošnih pogojev poslovanja Revija IKS

 

Naročnik ob sklenitvi Naročniške pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen s Splošnimi pogoji poslovanja Revija IKS in se z njimi v celoti strinja.

 

16.2 Vročitev in sprememba podatkov

 

Vsaka izjava Zveze RFR se šteje za vročeno, če je bila dostavljena na naslov, ki ga je Naročnik navedel ob naročilu oziroma sklenitvi Naročniške pogodbe. Vsako spremembo naslova ali drugih podatkov pomembnih za sklenjeno Naročniško pogodbo oziroma Naročniško razmerje mora Naročnik sporočiti Zvezi RFR v pisni obliki oziroma v uporabniškem profilu na spletni strani Zveze RFR v roku 15 dni od dne nastanka takšne spremembe.

 

16.3 Veljavnost Splošnih pogojev poslovanja Revija IKS

 

Splošni pogoji poslovanja Revija IKS začnejo veljati z dnem objave na internetni strani Zveze RFR.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS