Tema:

LETNO POROČANJE DOLOČENIH IN DRUGIH UPORABNIKOV

Priprava in predložitev letnega poročila za leto 2020

Določeni in drugi uporabniki svoje poslovanje v obračunskem letu povzamejo z letnim poročilom, ki zajema poslovno in računovodsko poročilo. Predložijo ga pristojnim zunanjim institucijam in v potrditev tudi notranjim organom. Sestavni del poslovnega poročila je poročilo o doseženih ciljih in rezultatih. V računovodsko poročilo uporabniki vključijo računovodske izkaze in pojasnila k njim. Uskladitev sredstev in obveznosti med proračunskimi uporabniki pa opravijo v premoženjski bilanci.

Bilanca stanja določenih in drugih uporabnikov za leto 2020

Končno stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev določeni in drugi uporabniki prikažejo v bilanci stanja. Podatki, ki so podlaga za njeno sestavitev, pa morajo biti pravilni in resnični, kar uporabniki zagotovijo tudi s popisom. Do manjših razlik prihaja pri izkazovanju in vrednotenju posameznih bilančnih postavk, tako določeni kot drugi uporabniki pa stanje sredstev in obveznosti izkazujejo po načelu poslovnega dogodka.

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2020

Določeni uporabniki pripravijo izkaz prihodkov in odhodkov po načelu poslovnega dogodka v obračunskem letu. V tem temeljnem računovodskem izkazu morajo biti prihodki in odhodki ter poslovni izid predstavljeni resnično in pošteno. Njegova priloga je še izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti. Poleg tega morajo določeni uporabniki prihodke in odhodke ter prejemke in izdatke izkazati tudi v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, v izkazu računa finančnih terjatev in naložb ter v izkazu računa financiranja.

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov za leto 2020

Temeljni izkaz poslovnega izida drugih uporabnikov je izkaz prihodkov in odhodkov. Drugi uporabniki ga pripravijo po načelu denarnega toka v obračunskem letu, pri čemer morajo biti prihodki in odhodki ter poslovni izid predstavljeni resnično in pošteno. K temu izkazu spadata še izkaz računa finančnih terjatev in naložb ter izkaz računa financiranja, kjer drugi uporabniki izkazujejo tudi prejemke in izdatke po načelu denarnega toka.

Premoženjska bilanca za leto 2020

Proračunski uporabniki poleg letnih poročil pripravijo tudi premoženjsko bilanco. Slednja je prav tako računovodski izkaz in obenem edini, ki prikazuje premoženje države in občine skupaj, pri čemer se medsebojne terjatve in obveznosti konsolidirajo. Zavezanci za pripravo premoženjske bilance so neposredni in posredni proračunski uporabniki proračunov, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Knjiženje vračila državnih pomoči v skladu z interventno zakonodajo

Nekateri ukrepi za ublažitev posledic izbruha COVID-19 zaradi neizpolnjevanja zakonskih pogojev zahtevajo posebno presojo ob zaključevanju poslovnega leta. Če dejstva in okoliščine na bilančni presečni datum nakazujejo, da bo morala organizacija neupravičeno prejeto državno pomoč vrniti, mora izkazati obveznost za vračilo. Ob (ne)namernem neupoštevanju vseh dejstev, ki nakazujejo na obveznost za vračilo, gre za računovodsko napako.

Izvedba popisa v času izbruha COVID-19

Trenutne zdravstvene razmere v povezavi z izbruhom COVID-19 organizacijam ne dajejo odpustkov glede izvedbe popisa. Pri tistih, katerih računovodski izkazi so revidirani, lahko neizveden popis privede do mnenja s pridržki zaradi omejitve področja revidiranja. Na podoben način bi morale resnost popisa razumeti tudi organizacije, katerih računovodski izkazi sicer niso revidirani ali predmet preiskave.

AKTUALNA ŠTEVILKA


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS