Knjiženje prejetih računov pri najemih

Najemniki morajo za poslovna leta, ki so se začela 1. januarja 2019, po novem za vse najeme pripoznati obveznost iz najema in pravico do uporabe sredstva. Najemodajalci pa bodo najem še vedno razvrščali kot finančnega ali poslovnega. Pri slednjem bo najemodajalec najemniku običajno še vedno pošiljal račun za najemnino. Da najemnik ne bi imel dvakrat pripoznane obveznosti iz najema in odhodkov iz tega naslova, mora prilagoditi knjiženje tako prejetih dokumentov.

Knjiženje nabavnih računov po vsebini poslovnega dogodka

Dobavitelji v želji, da bi prodali čim več, kupcem ponujajo številne ugodnosti pri nakupih. Te segajo od različnih oblik popustov in dodatnih enakih proizvodov ali storitev po sistemu "plačaj dva, tretjega dobiš brezplačno" do brezplačnih storitev ob nakupu proizvodov. A taki proizvodi in storitve, ki jih kupec pridobi v sklopu nabavnega posla, niso brezplačni. Prodajalec jih na računu resda ne izkaže, vendar jih mora kupec kljub temu knjižiti.

Povračila stroškov na službenem potovanju in terenskem delu v javnem sektorju

Proračunski uporabniki povračila stroškov zaposlenim na službenem potovanju še vedno obračunavajo in izplačujejo v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ in aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti negospodarstva. Predpise je zakonodajalec postopoma spreminjal in dopolnjeval, zaradi česar se je spremenila tudi obravnava nekaterih vrst povračil stroškov na službenem potovanju.

Zadolževanje javnih zavodov

Zakon o javnih financah opredeljuje, da se posredni proračunski uporabniki na ravni države, na primer javni zavodi, lahko zadolžijo pod pogoji, ki jih določi vlada na predlog Ministrstva za finance. Na ravni občin pa se posredni proračunski uporabnik občine lahko zadolži, če je to dovoljeno z zakonom, ki ureja financiranje občin, in pod pogoji, ki jih določi občinski svet.

AKTUALNA ŠTEVILKA


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS