Letno poročilo organizacij, ki računovodijo po SRS, za poslovno leto 2020

Poslovno leto 2020 je zaznamovala zlasti epidemija COVID-19. Organizacije bodo morale zato temu področju posvetiti posebno pozornost. Tako bodo morale gospodarske družbe v poslovnem poročilu v okviru tveganj ter pri analizi poslovanja osvetliti dogodke, povezane z epidemijo. V računovodskem delu pa sta zahtevani dve novi pojasnili. Prvo se dotika prihodkov iz državnih pomoči, prejetih v povezavi z odpravo posledic epidemije, drugo pa odpustov najemnin.

Varstvo osebnih podatkov v javnem sektorju

Področje varovanja osebnih podatkov zajema zbiranje, uporabo, hrambo in uničenje. Pri tem mora biti organizacija pozorna, da obdeluje le toliko osebnih podatkov, kolikor je nujno potrebno za izvrševanje zakonitih pristojnosti, nalog ali obveznosti. Za izvajanje teh nalog lahko pooblasti tudi osebo za varstvo osebnih podatkov. Zlasti v računovodski službi morajo biti organizacije pozorne, da omejijo osebe in tveganja pri obdelavi osebnih podatkov ob obračunu plač in v kadrovskih zadevah.

Računovodsko poročilo po SRS: preverjalni seznam pojasnil

Pripravljanje računovodskih izkazov in pojasnil k njim sestavljavcem pomeni breme, ki si ga lajšajo z obširnimi preverjalnimi seznami. Čeprav so ti koristni, jih je treba uporabljati smiselno. Bralci namreč iz kopice podatkov težko izluščijo bistvo. Ključno je, da organizacija pripravi tista obvezna pojasnila, ki so pomembna za bralca računovodskih izkazov. Če nimajo informacijske vrednosti, njihova navedba ni smiselna. Naravo in stopnjo pomembnosti organizacija opredeli v svojih notranjih aktih.

AKTUALNA ŠTEVILKA


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS