Darila javnim uslužbencem

Ob novem letu, pa tudi sicer pri običajnih poslovnih stikih, pravne ali fizične osebe pogosto obdarijo javne uslužbence. Da bi se izognili nelagodju, morata obdarovalec in prejemnik upoštevati pravila, ki pri tem veljajo. Prejemnik mora tako vedeti, katero darilo lahko sploh sprejme. Poleg tega mora darilo pri delodajalcu evidentirati v seznam daril. Delodajalec pa mora o darilih, ki so jih prejeli njegovi uslužbenci, poročati Komisiji za preprečevanje korupcije.

Redni letni popis sredstev in obveznosti

Pred sestavitvijo računovodskih izkazov organizacija popiše sredstva in obveznosti in uskladi knjižno stanje z dejanskim. Pravilna izvedba letnega popisa je temeljna za pravilno izkazane postavke v računovodskih izkazih. Pri popisnih primanjkljajih organizacija, ki je zavezanec za DDV, presoja, ali je treba take dogodke tudi obdavčiti, saj ne gre vedno za promet blaga, ki je obdavčen.

Zakaj organizacije potrebujejo interne akte

Organizacije morajo za učinkovit delovni proces in ustrezno urejanje delovnih razmerij sprejeti različne interne akte. Nekatere zakonodaja predpisuje kot obvezne, drugi so obvezni samo za določeno vrsto organizacije, tretji pa so zgolj priporočljivi. Pomembno je, da si organizacija z njimi olajša organiziranje dela, prepreči nejasnosti in nesoglasja ter zagotovi enakopravno obravnavo vseh zaposlenih.

AKTUALNA ŠTEVILKA


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS