Razvrščanje in merjenje kriptovalut po SRS

Tematika je bila vroča že pred leti. SRS pred koncem leta 2018 niso določali računovodske obravnave kriptovalut, zato se je stroka ozirala po rešitvah v tujini. Po SRS so kriptovalute finančna naložba, ki jo organizacija meri po nabavni vrednosti ali po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. Organizacije, ki računovodske izkaze sestavljajo po MSRP, pri razvrščanju kriptovalut še vedno uporabljajo splošna pravila iz okvira MSRP.

Tožba – rezervacija ali pogojna obveznost?

Problematika rezervacij je posebnost slovenskih organizacij, a bolj zaradi davčnega priznavanja stroškov, povezanega z njihovim oblikovanjem, kot zaradi računovodske obravnave. Ta je jasna: če je bolj kot ne gotovo, da bo nastali dogodek povzročil odliv gospodarskih koristi v prihodnosti (običajno gre za plačilo), organizacija v breme stroškov oblikuje rezervacijo. S tem poslovni izid obremeni takrat, ko je dogodek nastal. V nasprotnem primeru ne pripozna rezervacije, ampak pogojno, zunajbilančno obveznost.

Nakup dejavnosti

V računovodskih standardih bodo računovodje težko našli računovodsko obravnavo nakupa dejavnosti. Pa ne zato, ker je ni, ampak ker se nahaja pod besedno zvezo poslovna kombinacija. To je treba razumeti v širšem smislu: kot nakup lastniškega deleža v drugi organizaciji in s tem pridobitev obvladovanja ter tudi kot nakup dela organizacije. Kot nakup dela organizacije pa se štejejo tudi poslovni dogodki, kjer organizacija v ločenih pravnih poslih pridobi osnovna sredstva in prevzame zaloge in zaposlene.

Poravnava, oslabitev in odpis kratkoročnih terjatev do kupcev v javnem sektorju

Terjatve do kupcev uporabniki v javnem sektorju vzpostavljajo tako do fizičnih kot pravnih oseb. Ob tem je za upnika pomembno, da spremlja plačila in pravilno zapira terjatve. Če pa do poravnave ne pride, mora zapadle terjatve ustrezno obravnavati: oslabiti, izterjati po sodni poti ali odpisati. Uporabnik mora ustrezno ravnati tudi v primeru zastaranja terjatev. Pri vsem tem pa je pomembna davčna obravnava z vidika DDV in DDPO.

Neizrabljeni dopusti

Organizacija mora zaradi neizrabljenih dopustov obremeniti poslovni izid z dodatnimi stroški. A taka obravnava se v praksi pogosto ne upošteva. Organizacije menijo, da je to nepotrebno delo, saj lahko zaposleni dopust prenaša v prihodnje leto, ti dogodki pa se pojavljajo iz leta v leto. A ker zaposleni opravi svoje delo, hkrati nastane obveza organizacije do zaposlenega. Ta nato povečuje njegovo pravico do plačane odsotnosti v prihodnosti. Zato mora organizacija stroške za neizrabljene dopuste na koncu poslovnega leta oceniti in vračunati.

Novosti prenovljenega Zakona o gospodarskih družbah

Vsebinsko najpomembnejše spremembe Zakona o gospodarskih družbah se nanašajo na implementacijo delničarske direktive II. Druge spremembe so redakcijske. A po mnenju Zveze RFR bodo prav te družbam povzročale največ težav. Treba je izpostaviti spremenjeno opredelitev subjektov javnega interesa. Po novem so to tudi tiste družbe, ki so v posredni ali neposredni lasti države in/ali občine. Te bodo morale imenovati nadzorni svet in revizijske komisije, dodatne obveze pa so vezane tudi na letno poročanje.

AKTUALNA ŠTEVILKA


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS