Pravilno razvrščanje in merjenje obveznosti

Organizacija obveznosti razvršča najprej med poslovne in finančne, nato pa še na dolgoročne in kratkoročne. Posebej izkazuje obveznosti do povezanih organizacij in drugih, finančne pa posebej do bank in tretjih oseb. Ključna je pravilna razvrstitev po ročnosti, saj na bilančni presečni datum daje posredno informacijo o likvidnostnem tveganju. Če ima organizacija v posojilnih pogodbah finančne zaveze, ki jih ne izpolnjuje, mora dolgoročno posojilo prerazvrstiti med kratkoročne obveznosti.

Pravilno razvrščanje, pripoznavanje in merjenje stroškov storitev

Na prvi pogled se zdi, da razvrščanje in pripoznavanje stroškov storitev ni posebej zapleteno. A se je v praksi usredstvenje stroškov storitev v nabavno vrednost sredstev izkazalo za težavno. Ob zaključku poslovnega leta je še zlasti pomembno, da organizacija stroške storitev pravilno vračuna in odloži. Pri stroških reklame, ki jih organizaciji zaračuna kupec njenih izdelkov in storitev, pa mora presoditi, ali bi morala te zneske pripoznati v sklopu prodajnega posla, zaradi česar posledično sploh ne gre za stroške reklame.

Upravičenost in knjiženje stroškov ter poročanje o izvajanju osebne asistence

Organizacije, ki izvajajo storitve osebne asistence, morajo pri uveljavljanju upravičenih stroškov upoštevati Pravilnik o osebni asistenci. Ta upravičene stroške ločuje na stroške dela osebnih asistentov in stroške, ki so povezani z organizacijo izvajanja osebne asistence. Določa tudi roke za izdajo računov ministrstvu ter poročanje in način nadzora namenske porabe proračunskih sredstev.

Računovodenje etažne lastnine

Etažna lastnina nastane s preoblikovanjem solastnine nepremičnine več lastnikov. Omogoča lažjo prodajo posameznih delov zgradbe. SRS 1.52 (2019) določa, da nabavne vrednosti etažirane nepremičnine ni treba ločiti na del, ki se nanaša na zgradbo, in na del, ki se nanaša na zemljišče. A organizacija mora v takih primerih določiti preostalo vrednost dela etažirane zgradbe najmanj v znesku, izračunanem na podlagi podatkov o ceni stavbnega zemljišča.

AKTUALNA ŠTEVILKA


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS