Poročanje organizacij, ki računovodijo po SRS, Ajpesu za leto 2019

Podatke o finančnem položaju in poslovnemu izidu morajo organizacije Ajpesu posredovati do 31. marca 2020. Za nekatere pravnoorganizacijske oblike pa se zahtevajo še drugi podatki. Tako izpolnijo obveznost poročanja za tri namene: za državno statistiko, za namen zagotovitve javnosti in za davčni namen.

Spremembe pojasnil v računovodskem poročilu pri najemnikih zaradi sprememb SRS 1 v letu 2019

Organizacije, ki računovodijo po SRS, bodo za poslovno leto 2019 prvič po novem pripoznavale najeme. Posledica novega načina računovodenja so tudi nove zahteve pri pojasnilih k računovodskim izkazom. Poleg teh bodo morale organizacije pojasniti tudi učinke, ki so nastali s prehodom, ter učinke na sredstva, obveznosti in kapital. Način razkrivanja učinkov pri prehodu pa je odvisen od načina prehoda, ki si ga je organizacija izbrala.

Elektronski bolniški list

Od 1. februarja 2020 bo za vse delodajalce in samozaposlene v Sloveniji obvezna uporaba elektronskih bolniških listov. Do njih bodo lahko dostopali posamezniki z ustreznimi pooblastili in veljavnim kvalificiranim digitalnim potrdilom. Delodajalci lahko pooblastila posamezniku dodelijo sami ali postopek pooblaščanja prenesejo na drug poslovni subjekt, na primer računovodski servis.

Spremembe izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Določeni uporabniki morajo že za pripravo računovodskega poročila za leto 2019 oziroma v sklopu izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka upoštevati nov obrazec. Spremembe se nanašajo predvsem na skupino kontov nedavčnih prihodkov in prihodkov iz EU.

AKTUALNA ŠTEVILKA


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS