Priglasitev odloga dohodnine od dobička iz kapitala

Pri podaritvi nepremičnin, deležev, delnic in investicijskih kuponov lahko darovalec uveljavi odlog ugotavljanja dobička iz kapitala, če ta kapital podari določenim družinskim članom. Da bi bil veljaven, ga mora tudi priglasiti. Odlog pri darovalcu je možen, če je odsvojitev obdavčena. Pri prejemniku je odlog po sodni praksi možen, tudi če je odsvojitev kapitala neobdavčljiva.

Vprašanja pri izstopu družbenika iz družbe z omejeno odgovornostjo

Družbenik lahko izstopi iz družbe, če družbena pogodba to omogoča. Ob utemeljenih razlogih lahko izstop zahteva tudi sodno. Dohodek, ki ga družbenik fizična oseba prejme od družbe za izstop iz nje, je obdavčen po pravilih za obdavčitev dobička iz kapitala. Če je bil družbenik že več kot 20 let imetnik deleža, je ta dobiček oproščen plačila dohodnine.

Enotna dobava ali več posamičnih?

V sistemu DDV je treba vsako dobavo obravnavati posamično. To pravilo ima dve odstopanji, in sicer nesamostojne pomožne dobave in enotne dobave. Zadnje so v praksi vse pogostejše. Sestavljene so iz več posameznih dobav, ki pa jih je treba, če same zase nimajo nobenega pomena ali vrednosti, obravnavati skupaj kot eno dobavo. Vse, kar je potrebno in nujno za izvedbo nekega naročila, praviloma sestavlja enotno dobavo. Pogosto so celo nenujne in postranske transakcije sestavni del enotne dobave.

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi na pobudo delavca

Izredno odpoved lahko delavec poda le v primeru izrecno naštetih okoliščin v Zakonu o delovnih razmerjih. Pogodba o zaposlitvi preneha veljati z dnem vročitve odpovedi. A delavcu kljub temu pripadata odpravnina in odškodnina v velikosti izgubljenega plačila za čas odpovednega roka. Vendar mora pred izredno odpovedjo delodajalca pozvati, naj odpravi kršitve, in o njih obvestiti inšpektorat za delo.

Prenovitev pogodbe ali novacija in njene pravne posledice

Organizacije v svojem poslovanju lahko posežejo po prenovitvi pogodbe ali novaciji, ki je eden od načinov prenehanja obveznosti. Pri tem morajo biti izpolnjeni pogoji, ki jih določa Obligacijski zakonik. Gre za pogodbo, s katero se stranki že obstoječe obveznosti dogovorita, da ta obveznost ugasne. Namesto nje nastane nova obveznost, ki ima drugačen predmet ali drugačno pravno podlago.

Pregled veljavnih interventnih ukrepov za samozaposlene in delodajalce

Do zdaj je zakonodajalec sprejel že osem interventnih zakonov. Ukrepi so namenjeni samozaposlenim in delodajalcem, pri vsakem od njih pa so določeni pogoji, ki jih mora prejemnik izpolnjevati, da je do njih upravičen. Prav tako je pomembno, da izpolnjuje tiste zahteve, po katerih mu prejete državne pomoči ne bo treba vrniti.

AKTUALNA ŠTEVILKA


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS