Tema:

NOVOSTI DDV 2020

Nova stopnja DDV pri dobavi knjig, časopisov in publikacij

Prvi januar 2020 je davčnim zavezancem – prodajalcem in mogoče tudi bralcem prinesel enotno obdavčitev knjig, časopisov in publikacij po nižji 5-odstotni stopnji. Ta posebna nižja stopnja se uporablja za publikacije na fizičnih nosilcih in tiste, ki so dobavljene elektronsko. Zavezanci morajo biti pri tem pazljivi, da pravilno obravnavajo publikacije kot blago ali kot storitev.

Novosti pri skladiščenju blaga na odpoklic

Poenostavitev za skladiščenje blaga na odpoklic je mogoče uporabiti vedno, kadar se blago skladišči v drugi državi članici pri nameravanem kupcu z namenom, da se mu dobavi kasneje. V Sloveniji že zdaj velja, da promet blaga in s tem obveznost za obračun davka nastaneta v trenutku izvzetja blaga iz skladišča. Spremembe predpisov, ki začnejo veljati 1. januarja 2020, pa prinašajo kar nekaj novosti glede obveznosti pri vodenju evidenc in poročanju v zvezi z blagom, ki se skladišči na odpoklic.

Nova ureditev za zaporedne dobave blaga

Davčni zavezanci, ki kupujejo in prodajajo blago znotraj EU, bodo morali s 1. januarjem 2020 ravnati po novih pravilih o zaporednih dobavah, ki uvajajo splošno pravilo in eno izjemo. Na podlagi teh dveh je v več zaporednih dobavah z enim samim prevozom DDV oproščena le dobava, ki je opravljena vmesnemu dobavitelju, ali pa tista, ki jo ta opravi svojemu kupcu. Pri tem je ključno, kdo je organizator prevoza.

Spremembe pri obdavčitvi plač in drugih aktivnih dohodkih v letu 2020

Davčne novosti prinašajo razbremenitev pri dohodkih, ki se vključujejo v letno dohodnino. Dve davčni stopnji v progresivni davčni lestvici sta z novim letom manjši, hkrati s tem so se dvignili tudi pragovi v dohodninski lestvici. Večja bo tudi obdavčitev dohodkov iz kapitala in iz premoženja. Ugodnejša je obdavčitev bonitete za električna vozila, del plače za poslovno uspešnost pa bo na letni ravni z dohodnino obravnavan podobno kot regres.

Spremembe pri obdavčitvi dohodkov iz kapitala in premoženja v letu 2020

Uzakonjene so bile davčne spremembe, ki prinašajo večjo obdavčitev dohodkov iz kapitala in premoženja. To velja za obresti in dividende, pa tudi za dobiček iz kapitala in dohodke iz oddajanja premoženja v najem. Zvišala se je stopnja dohodnine dohodkov iz kapitala, ki je zdaj 27,5 %, in ne več 25 %. Stopnje dobička iz kapitala, ki se zmanjšujejo z leti imetništva, pa so se tudi zvišale.

Kratek pregled novosti pri DDV v letu 2020

S 1. januarjem 2020 bodo uveljavljene nove spremembe Zakona o davku na dodano vrednost, ki v večini prenašajo evropske direktive v slovenski pravni red. S spremembami morajo biti seznanjeni predvsem davčni zavezanci, ki dobavljajo in pridobivajo blago znotraj EU ali ga skladiščijo na odpoklic v drugih državah. Novost je tudi opredelitev zaporednih dobav, kjer je uvedeno novo pravilo z eno izjemo. Novo pravilo enoznačno pove, katera od zaporednih dobav je oproščena dobava blaga znotraj EU.

Poročila o DDV za leto 2019

Letnega obračuna DDV v Sloveniji zavezancem ni treba oddajati. Kljub temu morajo pripraviti nekatera letna poročila, povezana z DDV. Fursu jih oddajo januarja za preteklo leto. Poročila za leto 2019 morajo torej predložiti na začetku leta 2020; med njimi so obvezna poročila o plačani realizaciji, prodaji na daljavo in obračunanem pavšalnem nadomestilu. Poročilo oddajo tudi zavezanci, ki opravljajo elektronske storitve, telekomunikacijske storitve in storitve oddajanja. Spremembe ZDDV-1 prinašajo možnost sankcioniranja zavezancev, ki poročil ne oddajo.

Prenehanje opravljanja dejavnosti samostojnega podjetnika

Samostojni podjetnik lahko zaključi opravljanje dejavnosti na več načinov. Če zgolj preneha opravljati dejavnost, mora sestaviti zaključni izkaz poslovnega izida in bilanco stanja ter davčni obračun (akontacije) dohodnine od dohodka iz dejavnosti. V zadnjem mora poračunati davčne učinke zaradi prenehanja. Obračunati oziroma poračunati mora tudi DDV.

Obvezni interni kadrovski akti

Interni akti so treh vrst. V prvo spadajo tisti, ki so obvezni in jih predpisuje zakonodaja. V drugi kategoriji so akti, ki so obvezni samo za nekatere delodajalce, v tretji pa so neobvezni akti. Na kadrovskem področju mora delodajalec imeti izjavo o varnosti z oceno tveganja, pravilnik o mobingu, pravilnik o preizkusu alkoholiziranosti in drugih substanc ter načrt promocije zdravja na delovnem mestu. Delodajalec, ki zaposluje več kot 10 delavcev, pa mora imeti še akt o sistemizaciji delovnih mest.

AKTUALNA ŠTEVILKA


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS