DDPO za leto 2021 z izbranimi zgledi

Za davčno obdobje 2021, ki je enako koledarskemu letu, morajo zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb davčni obračun oddati najkasneje do 31. marca 2022. Davčna obravnava je pri nekaterih dogodkih drugačna, kot je računovodska. Večjih sprememb pri obračunu DDPO ni.

Zgledi v zvezi z DDPO za leto 2021: odhodki, izguba in olajšave

Zavezanci morajo pravilno davčno obravnavati odhodke iz prevrednotenj. Poznati morajo tudi davčno nepriznane odhodke, ki jih morajo izvzeti iz obračuna DDPO. Za lažje razumevanje tega davčnega področja so v sestavku prikazani najpogostejši primeri iz prakse. Davčne olajšave za leto 2021 so nespremenjene glede na preteklo leto.

Velikost in obračun dodatkov za posebne pogoje dela ali neugodni delovni čas v zasebnem sektorju

Za delo v neugodnem delovnem času ali posebnih pogojih delavcu pripada dodatek. Delodajalec mu ga je dolžan izplačati za nadurno, nočno in nedeljsko delo ter delo na praznik, ki je dela prost dan. Preostale dodatke pa le, če so določeni v kolektivni pogodbi dejavnosti ali aktih delodajalca. Po navadi so določeni v odstotku in se obračunavajo od ustrezne urne postavke osnovne plače. Nekateri se tudi vštevajo v osnovo za izračun nadomestila plače.

Obdavčitev z DDV pri brezplačnih storitvah za poslovne in neposlovne namene

Davčni zavezanci morajo pri brezplačnih storitvah obračunati DDV le, ko so opravljene za neposlovne, to je zasebne namene. Vendar morajo pri storitvah poslovni namen in pri blagu poslovno uporabo ustrezno utemeljiti. Najpogosteje so storitve opravljene brez plačila z namenom pospeševanja prodaje. Pri tem gre za poslovni namen, zato zavezancem DDV ni treba obračunati.

Izpolnjevanje carinske deklaracije za postopka 42 in 63 v letu 2022

Davčni zavezanec lahko uvozi blago iz tretje države, ki je namenjeno v drugo državo članico, po carinskem postopku 42. Za ponovni uvoz blaga uporabi carinski postopek 63. Davčni zavezanec pri teh dveh postopkih plača le uvozne dajatve, DDV pa je oproščen. Za to mora pravilno izpolniti uvozno carinsko deklaracijo, upoštevajoč spremembe carinske zakonodaje od 1. januarja 2022. Uvoz in dobavo blaga mora evidentirati v obračunu DDV in rekapitulacijskem poročilu.

AKTUALNA ŠTEVILKA


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS