Kako so obdavčena darila?

Organizacije občasno obdarujejo fizične osebe z darili v naravi. Najpogosteje obdarijo zaposlene. Velikokrat to storijo pred zaključkom leta, ko obdarijo tudi poslovne partnerje in druge osebe. Pri takih poslovnih dogodkih morajo pozornost nameniti razmerju med njimi in prejemnikom darila. To namreč ključno vpliva na obdavčitev.

Poročanje o plačah in nadomestilih na obrazcu iREK-1

Delodajalci, ki zaposlenim izplačajo plače in nadomestila plač, morajo o tem poročati na obrazcu REK-1. V individualnem delu tega obrazca dodatno izpolnijo še polja B in M. Izpolnitev polj M je povezana z oblikovanjem prijave o pokojninski osnovi za osebo v delovnem razmerju. Posledično pa to vpliva na odmero pokojnine.

Kdaj vrniti državno pomoč po devetih interventnih zakonih

Sprejetih je bilo že devet interventnih zakonov. V njih je veliko ukrepov, namenjenih samozaposlenim in delavcem. Pri vsakem izmed njih pa so določeni pogoji, ki jih mora prejemnik izpolniti, da mu prejete državne pomoči ne bo treba vrniti. Ti so povezani z upadom prihodkov, prepovedjo izplačil dobička in dela plače za poslovno uspešnost poslovodjem, presežno državno pomočjo, podjetjem v težavah, delovnopravnimi kršitvami in likvidacijo družbe.

Obračunavanje DDV pri finančnem najemu po spremembi pojasnil davčnega organa v letu 2021

Finančni najem se v sistemu DDV obravnava kot dobava blaga. Tak najem je pogosto del širšega posla prodaje blaga s povratnim najemom. Velik preobrat glede obdavčitve tovrstnih poslov z DDV je v letu 2021 pomenila sodba vrhovnega sodišča. Davčni organ je zato objavil nova pojasnila in eno tudi preklical. Sestavek poleg splošnih pravil obračunavanja DDV pri finančnem najemu predstavi tudi, kako ravnati pri prekinitvah najemnih pogodb, kadar je predmet najema vrnjen in kadar ni.

Obračun trošarine pri malih proizvajalcih žganja

Status malega proizvajalca pridobijo vse osebe ne glede na pravnoorganizacijsko obliko, in ne le kmetje oziroma fizične osebe. Mali proizvajalci žganja niso obdavčeni pavšalno na podlagi imetništva opreme za proizvodnjo žganja. Trošarino morajo obračunati od vse proizvedene količine žganja, čeprav jo bodo porabili v okviru svojega gospodinjstva in ni namenjena prodaji.

Nova konvencija o izogibanju dvojnemu obdavčevanju s Švedsko

Slovenija je sklenila konvencijo s Švedsko. Konvencija se z dnem objave v uradnem listu še ne uporablja, vendar je prav, da se zavezanci z njo seznanijo vnaprej in že začnejo prilagajati svoje poslovanje njenim določbam, če je potrebno. Nova konvencija je še posebej zanimiva, saj nadomešča staro konvencijo s Švedsko iz leta 1981, ki jo je Slovenija prevzela od Jugoslavije.

Povračilo stroškov za službeno potovanje v zasebnem sektorju

Delavec je upravičen do povračila stroškov za službeno potovanje po Sloveniji in tujini. To so na primer stroški javnega prevoza, kilometrine za uporabo lastnega avtomobila, prenočevanja, dnevnice in drugi, ki so izkazani z računi. Podlaga za povračilo večine stroškov je potni nalog z dokazili o nastalih stroških. Pri tem pa mora delodajalec upoštevati tudi rok in način povračila stroškov.

AKTUALNA ŠTEVILKA


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS