Davčni obračun fizičnih oseb z dejavnostjo za leto 2019

Pri oddaji davčnega obračuna za fizične osebe letos zakonodajalec ni predvidel sprememb. Tako ga samostojni podjetniki, zasebniki in druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, za leto 2019 oddajo najkasneje do 31. marca 2020. Obrazec ostaja enak, zavezanci pa ga morajo oddati elektronsko. Zadnje zakonske spremembe bodo vplivale na davčni obračun za zasebnike šele za leto 2020.

Sodna praksa Sodišča EU pri DDV v drugi polovici leta 2019

Med tokratnimi sodbami Sodišča EU na področju DDV so najštevilnejše tiste o različnih oprostitvah tega davka. Obravnavane so oprostitve na področju zdravstva, izobraževanja, finančnih in poštnih storitev, izvoza blaga in drugih. V sporih z davčnim organom pa bo za zavezance uporabna predvsem sodba, iz katere izhaja, da če organ nima nobenega dokaza za obstoj zlorabe, pravice do odbitka DDV ne sme vzeti.

Sodbe Sodišča EU na področju carin in DDV, sprejete v drugi polovici leta 2019

V drugi polovici leta 2019 je Sodišče EU sprejelo nekaj odločitev s področja uvrščanja blaga v kombinirano nomenklaturo in pravil glede določanja carinske vrednosti ter pravic do naknadnega popravka podatkov na deklaraciji. Poleg tega je odločalo v več zadevah, in sicer glede carinskega postopka izvoza blaga, glede obveznosti za plačilo DDV od uvoza blaga zaradi kršitve carinskih predpisov, glede zastaralnega roka in glede povračila uvoznih dajatev zaradi napake, ki jo je storil carinski organ.

Spremembe obrazcev in evidenc DDV v letu 2020

Zaradi uvedbe ureditve za skladiščenje blaga na odpoklic in posebne nižje stopnje DDV 5 % sta se z letom 2020 spremenila obrazca DDV-O in RP-O. Hkrati sta bili spremenjeni tudi datoteki obračunanega in odbitnega DDV. Da bi zagotovili vse potrebne podatke, morajo zavezanci prilagoditi evidenco izdanih računov in samoobdavčitve ter evidenco prejetih računov. Tisti, ki skladiščijo blago na odpoklic, morajo prilagoditi tudi evidenci, ki spremljata tovrstne prenose blaga.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga

Delodajalci pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi najpogosteje navedejo poslovni razlog. A pred tem lahko uporabijo tudi možnost začasnega čakanja na delo doma ali začasnega opravljanja drugega ustreznega dela. Razlogi so lahko ekonomski, organizacijski, tehnološki ali strukturni. Delavcu zaradi odpovedi pripadata odpravnina in odpovedni rok.

Prevzem dolga in njegove pravne posledice

Eden od načinov, da organizacija odpravi svoj dolg, je tudi ta, da ga prevzame druga stranka. Tak pravni posel se imenuje prevzem dolga in se opravi s pogodbo med dolžnikom in prevzemnikom oziroma novim dolžnikom. Ob tem je nujno, da se upnik s tem strinja. V takem primeru prevzemnik dolga stopi na mesto prvotnega dolžnika, ta pa je povsem prost svoje obveznosti.

IKS 03/2020


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS