Računovodenje projektov, ki jih financira RS ali EU

Organizacijam so pri poslovanju na voljo različne oblike pomoči, bodisi iz proračuna bodisi posredno prek različnih organizacij, ki jih je država ali vlada ustanovila za tak namen. V praksi se pogosto uporablja tudi pojem projektna sredstva. Ta mora organizacija namensko porabiti, običajno pa še poročati o njihovi namenski rabi. Če pa sredstva niso porabljena v skladu z namenom, jih mora vrniti.

Poslovni najemi

Najem je poslovni dogodek, pri katerem najemodajalec na najemnika prenese pravico do uporabe sredstva, ki je predmet najema. Nato najemnik in najemodajalec najem razvrstita bodisi kot poslovnega bodisi kot finančnega. Pri poslovnem najemu se tveganja in koristi, ki so povezani s predmetom najema, ne prenašajo na najemnika, ampak ostajajo pri najemodajalcu.

Računovodsko nadziranje in notranji nadzor javnih financ

Proračunski uporabniki morajo organizacijsko računovodsko nadziranje vzpostaviti tako, da zagotavljajo nadzor in kontrolo nad računovodskim poročanjem. Izvajajo ga kot računovodsko kontroliranje podatkov ob njihovem vnosu v poslovne knjige in med njihovo obdelavo. Hkrati pa morajo zagotoviti notranji nadzor javnih financ, ki poleg računovodskega nadziranja zajema še nadzor nad računovodenjem v obliki notranjega revidiranja.

IKS 05/2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS