Obvezna določitev osnovne plače v bruto znesku

Osnovna plača je ena izmed obveznih sestavin pogodbe o zaposlitvi. Določena mora biti v evrih. Ni pa jasno določeno, ali v neto ali v bruto znesku. Strokovni razlogi govorijo v prid bruto določitvi osnovne plače.

Katere prispevke je treba obračunati pri neplačani odsotnosti

Med svojo neplačano odsotnostjo je zaposleni še vedno socialno zavarovan. Drugače bi bilo, če bi bil neopravičeno odsoten in bi mu delodajalec odpovedal pogodbo o zaposlitvi. Med neplačano odsotnostjo mora delodajalec obračunati prispevke za socialno varnost. Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavarovanca bremeni delodajalca.

Uveljavljanje stroškov pri dohodkih iz drugega pogodbenega razmerja

Pri dohodkih iz drugega pogodbenega razmerja se po davčni praksi povračila stroškov vštejejo v davčno osnovo in tudi v osnovo za prispevke. Pri odmeri dohodnine je to osnovo možno zmanjšati za dejanske stroške prevoza in prenočitve v zvezi s tem delom ali storitvijo. Postopek je odvisen od tega, ali je prejemnik rezident ali nerezident, in od tega, ali rezident te dohodke prejme od plačnika davka ali ne.

Najpogostejše kršitve delodajalcev

Inšpektorat za delo vsako leto izdela poročilo o delu, v katerem povzame najpogostejše delovnopravne kršitve ter kršitve varnosti in zdravja pri delu. Te pa se iz leta v leto ponavljajo.

Neposredna povezava med transakcijo in plačilom kot pogoj za obdavčitev z DDV

Transakcija se šteje kot opravljena za plačilo, kadar obstaja neposredna povezava med dobavo blaga ali opravljanjem storitev na eni strani in plačilom, ki ga davčni zavezanec dejansko prejme, na drugi strani. Ugotavljanje, ali ta povezava pri posamezni transakciji obstaja, je včasih težavno. V sestavku je navedenih več kot 30 primerov iz prakse, ki bodo zavezancem v pomoč pri obravnavi njihovih primerov.

Učinki predpisov, ki niso združljivi s pravom EU

Sestavek povzema odločitve Sodišča EU v zadevah, v katerih je država članica ohranila nekatere učinke nacionalnega predpisa, ki ni združljiv s pravom EU. Predstavlja še primere pojasnil, ki jih davčni organ ni pravočasno uskladil s spremenjeno sodno prakso ali pri katerih je vprašljiv začetek uporabe pojasnila. Vse to lahko vodi do negotovosti in neenake obravnave zavezancev.

Delna oprostitev dajatev za začasni uvoz

Za uvoženo blago, ki je sproščeno v prosti promet, uvoznik plača predpisane dajatve. Če pa blago začasno uvozi in ga v 24 mesecih ponovno izvozi, ob zaključku postopka plača za vsak mesec oziroma vsak začeti mesec uporabe na carinskem območju EU le 3 % dajatev, ki so predpisane za blago, ki je sproščeno v prosti promet.

Prodaja nepremičnine, ki se nahaja v tujini

Slovenske fizične in pravne osebe, ki imajo nepremičnine v tujini, so ob njihovi prodaji zavezane obračunati dajatve po predpisih države, v kateri je nepremičnina. Nekatere dajatve pa se obračunavajo tudi v Sloveniji. Pri tem je treba paziti, da ne pride do dvojne obdavčitve ali neobdavčitve bodisi z davkom na promet nepremičnin bodisi z davkom na dosežen dobiček pri prodaji.

Finančna poroštva med povezanimi osebami

Kadar podjetje zagotovi poroštvo za posojilo, ki ga najame povezano podjetje pri nepovezanem posojilodajalcu, je glavno vprašanje, kakšna bi bila neodvisna tržna cena za zagotovitev takšnega poroštva. OECD je smernice dopolnil z vodili, ki bodo v prihodnje zavezancem in davčnim organom pomagala določiti pogoje finančnih poroštev med povezanimi osebami, da bodo v skladu z neodvisnim tržnim načelom.

IKS 05/2024


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS