Novosti pri poročanju na obrazcu REK

Od 1. januarja 2023 bo o izplačilih dohodkov treba poročati na novem obrazcu REK-O. Ta ima zbirni in individualni del, ki je pripravljen po posameznih prejemnikih. Za vsako izplačano vrsto dohodka bodo izplačevalci morali oddati ločen obrazec REK-O. Spremenjeno poročanje pa ne vpliva na spremembo obračuna dajatev, saj ni prišlo do zakonskih sprememb pri obdavčitvi.

Kdaj delavcu pripada odpravnina ob izteku pogodbe za določen čas

Delavcu ob izteku pogodbe za določen čas pripada odpravnina. Vendar zakon pri nekaterih razlogih za sklenitev pogodbe ne predvideva odpravnine. Velikost odpravnine je do enega leta zaposlitve enaka, po tem pa za vsak mesec zaposlitve narašča. Osnovo zanjo pa delodajalec izračuna glede na to, ali je bil delavec pred iztekom pogodbe zaposlen vsaj tri mesece ali ne.

Davčna obravnava odpravnine ob izteku pogodbe za določen čas

Delavec ima ob izteku pogodbe za določen čas lahko tudi pravico do odpravnine. Ta je ugodneje davčno obravnavana, če ne preseže zneska treh povprečnih mesečnih plač zaposlenih v Sloveniji. Če pa je izplačana v večjem znesku ali povezani osebi, je lahko v celoti ali delno obdavčena in oprispevčena. Obdavči se po lestvici, in ne po povprečni davčni stopnji.

V katerih primerih so pogodbe nične in kdaj izpodbojne

Poznavanje osnovnih pravil pogodbenega prava je za organizacije, ki vsakodnevno sklepajo različne pogodbe, nepogrešljivo. Namen pogodbenih strank je v večini primerov, da se vsebina pogodbe izvede. A se lahko zgodi, da ta vsebuje nepravilnosti, ki vplivajo na njeno veljavnost. Možni sta dve obliki neveljavnosti pogodb, to sta strožja oblika neveljavnosti – ničnost in milejša oblika – izpodbojnost.

Uporaba načela davčne nevtralnosti pri DDV v sporih z davčnim organom

Sodišče EU v zvezi z DDV na leto v povprečju izda 50 sodb. V več kot dveh tretjinah je obravnavano ali pa vsaj omenjeno načelo davčne nevtralnosti kot bistvo sistema DDV. To jasno kaže na pomen tega načela pri obračunavanju DDV. Načelo davčne nevtralnosti je lahko kršeno na več načinov: z odvzemom pravice do odbitka ali oprostitve DDV ali uporabe nižje stopnje pa tudi s prepovedjo popravka napačne davčne osnove ali izračunanega DDV.

Načelo davčne nevtralnosti v povezavi z odbitkom in vračilom DDV

Nevtralnost obdavčitve pri DDV med drugim pomeni, da so vse enake transakcije, ki jih davčni zavezanci opravijo, enako obdavčene. Tako davek ne vpliva na njihove odločitve o tem, kje in s kom bodo poslovali. Zavezanec, ki mu je vzeta pravica do odbitka DDV ali pa mu DDV ni vrnjen v razumnem roku, nosi breme tega pobranega davka. Zaradi tega sta njegovo blago ali njegova storitev praviloma dražja, on pa kot dobavitelj manj konkurenčen.

Sodbe Sodišča EU glede DDV, izdane v prvi polovici leta 2022

Sodišče EU je v sodbah, izdanih na področju DDV v prvi polovici leta 2022, med drugim pojasnjevalo oprostitve DDV na področju zdravstva, izobraževanja in poštnih storitev, selektivno uporabo nižje davčne stopnje in načela v sistemu DDV. V eni od sodb je zapisalo, da so obnove in popravila zasebnih stanovanj lahko obdavčeni po nižji stopnji DDV, medtem ko za storitve vzdrževanja to ne velja.

Sodbe Sodišča EU na področju carin in DDV v prvi polovici leta 2022

V prvi polovici leta 2022 je Sodišče EU na področju carin sprejelo odločitev glede dolžnika DDV pri uvozu blaga in glede posledic ugasnitve carinskega dolga za obveznost plačila DDV in trošarin. Nadalje je odločilo v sodbi proti Veliki Britaniji, ker ni izvajala zadostnega nadzora nad prijavljeno carinsko vrednostjo uvoženega blaga. Zanimivi pa sta tudi dve odločitvi o uvrščanju blaga v kombinirano nomenklaturo, dve s področja določitve carinske vrednosti in odločitev glede obveznega plačila zamudnih obresti.

Sodna praksa o obdavčitvi z dohodnino od dobička iz kapitala v letih 2021 in 2022

Sodišče je v zadnjem letu odločalo o več primerih v zvezi z obdavčitvijo z dohodnino od dobička iz kapitala. Povezani so z obdavčitvijo pri razveljavitvi pogodbe o odsvojitvi deleža in pri pridobitvi deleža z nakupno opcijo, dotikajo pa se tudi določitve pravilnega časa in vrednosti ob pridobitvi nepremičnine. Nanašajo se tudi na pravilno vrednost ob odsvojitvi in odkup lastnega poslovnega deleža.

Sodna praksa o obdavčitvi z dohodnino v letih 2021 in 2022

Sodišče je v zadnjem letu odločalo o več primerih obdavčitve z dohodnino. Nekateri so povezani z rezidentskim statusom, drugi z različnimi področji obdavčitve v okviru dohodkov iz zaposlitve. Obravnavalo pa je tudi pravilno obdavčitev pri drugih dohodkih in v zvezi z letno odmero dohodnine.

AKTUALNA ŠTEVILKA


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS