Gradnja nepremičnin

Evidentiranje poslovnih dogodkov pri gradnji nepremičnin računovodjem povzroča kar nekaj težav. Te se začnejo z različno dinamiko prejemanja računov izvajalcev, nadaljujejo pa s tem, da iz njih ni razvidno, ali gre za odhodek obdobja ali nastali stroški izpolnjujejo pogoje za usredstvenje. Če drži slednje, mora računovodja pravilno razvrstiti opredmetena osnovna sredstva v skupine. Sledita še določitev amortizacijske stopnje in možnost uveljavljanja davčnih olajšav.

Prenove nepremičnin

Zgradbe imajo resda dolgo dobo koristnosti, a bo morala organizacija pred potekom te dobe kljub temu zamenjati obrabljene dele, kot so napeljave, streha in stavbno pohištvo. Ker imajo ti deli drugačno dobo koristnosti od zgradbe, je različna tudi stopnja amortiziranja. Še preden pa organizacija stroške usredstvi v nabavno vrednost, mora presoditi, ali sploh izpolnjuje pogoje, kot jih določajo računovodski standardi. Če jih ne izpolnjuje, stroški predstavljajo odhodek obdobja.

Redna delovna uspešnost v javnem sektorju

S 1. julijem 2020 se je v javnem sektorju začela ponovno izplačevati redna delovna uspešnost. Ta se lahko ocenjuje in izplačuje mesečno, trimesečno ali dvakrat letno. Pred izplačilom je treba pravilno ugotoviti obseg sredstev, ki se lahko razdelijo, upoštevati pa je treba tudi omejitve pri velikosti zneskov posameznega uslužbenca. Ministrstvo za javno upravo je pripravilo delovni pripomoček, s katerim se izračuna oboje.

IKS 10/2020


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS