Merjenje finančnih naložb

Organizacija meri finančne naložbe po modelu odplačne, poštene ali nabavne vrednosti. Razvrstitev v eno od štirih skupin, ki jih določa SRS 3 – Finančne naložbe, pa določa način njihovega merjenja in vrednotenja, vključno s slabitvijo, če se pojavijo dejavniki, ki nakazujejo, da je finančna naložba oslabljena.

Poslovne obveznosti pri določenih in drugih uporabnikih

Poslovne obveznosti se pojavljajo pri nakupu blaga in storitev. Določeni in drugi uporabniki jih pripoznajo v poslovnih knjigah po datumu nastanka. Razlika pa nastane pri evidentiranju na konte stroškov, nabavne vrednosti osnovnega sredstva in zalog. Določeni uporabniki hkrati z obveznostjo priznajo tudi te konte, drugi uporabniki pa do plačila izkazujejo neplačane odhodke.

Popravki in odpisi terjatev - računovodska in davčna obravnava

Kadar obstaja dvom ali spor o poplačilu terjatve, organizacija v breme prevrednotovalnih poslovnih odhodkov oblikuje popravek vrednosti. Kupca še vedno terja za celoten zaračunani znesek, knjigovodska vrednost terjatve pa pomeni oceno njene poplačljivosti. Taki poslovni odhodki so v večini primerov davčno nepriznani. Na drugi strani pa organizacija terjatve, pri katerih nima več pravice do njihove izterjave, odpiše. Lahko pa takrat v nekaterih primerih uveljavi davčno nepriznane odhodke.

IKS 04/ 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS