Fiskalno pravilo pri presežku prihodkov nad odhodki

Proračunski uporabniki morajo pri porabi presežka prihodkov nad odhodki upoštevati fiskalno pravilo. S tem pa se odpira tudi vprašanje ugotavljanja tega presežka. Čeprav proračunski uporabniki ugotavljajo presežek prihodkov bodisi po načelu nastanka poslovnega dogodka bodisi po načelu denarnega toka, morajo presežek po fiskalnem pravilu praviloma izračunati.

Spodbude za zaposlovanje in njihovo knjiženje

Država pri spodbujanju zaposlovanja delodajalcem ponuja vrsto ugodnosti, večinoma v obliki oprostitve nekaterih oblik prispevkov. Take spodbude se za računovodske namene obravnavajo kot prejete državne pomoči ali podpore. Po vsebini gre običajno za državne pomoči, povezane s prihodki. Mednje spada denimo tudi nevračljiv dolg, ki ga organizaciji ni treba plačati. V praksi to poznamo kot oprostitev plačila prispevkov.

Nekatera statusnopravna preoblikovanja samostojnega podjetnika

Poslovanje v obliki samostojnega podjetnika je običajno namenjeno manjšemu obsegu poslovanja, vezano pa je na nosilca dejavnosti. Z njegovo upokojitvijo ali rastjo obsega poslovanja se pojavi potreba glede možnosti statusnopravnega preoblikovanja. Pri tem je ključno, da se za zagotovitev davčne nevtralnosti te možnosti prijavijo davčnemu organu in da njihovo vsebino računovodje pravilno opredelijo tudi z namenom knjiženja.

Računovodska obravnava odkupa terjatev

V praksi se za odkup terjatev uporabljajo številna poimenovanja, kot so faktoring, odstop terjatev, prodaja terjatev in financiranje dobaviteljev. Odkup terjatev v računovodskem pogledu pa ne ustreza vedno pogojem prodaje terjatev. Tak primer so regresni zahtevki, kjer organizacija, ki prenaša terjatve, zadrži pomemben del tveganj. Faktorju namreč jamči za neplačilo prenesenih terjatev kupca. Zato ne izpolnjuje pogojev za pripoznanje terjatve.

IKS 05/ 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS