Tema:

RAČUNOVODSKA OBRAVNAVA NAJEMOV

Ali gre za najemno pogodbo?

Pri evidentiranju najema ni ključnega pomena njegova razvrstitev med poslovne ali finančne najeme, temveč presoja, ali dogovor vsebuje sestavino najema. Pomembna je tudi presoja, ali najemna pogodba sploh vsebuje sestavino najema. To presojo morajo opraviti vsi, ki sestavljajo računovodske izkaze. Ni dovolj, da kot najem evidentirajo tiste dokumente, ki nosijo naziv najemna pogodba.

Razvrstitev najema in računovodsko evidentiranje pri najemodajalcu in najemniku

Organizacija najem razvrsti ob sklenitvi najemne pogodbe. Razvrstitev najema pomembno vpliva na prikaz finančnega položaja in uspešnosti poslovanja. Razvrstitev med finančni ali poslovni najem je bolj kot od pravne oblike odvisna od vsebine pogodbe.

Računovodska obravnava zapletenih poslovnih dogodkov najema

Na področju računovodske obravnave najemov se v prihodnjih letih obetajo večje spremembe. Novi računovodski standardi bodo jasneje opredelili nestandardne dogodke, povezane z najemom. Sem spadajo med drugim tudi presoja, ali prodajna transakcija vsebuje sestavino najema, določanje dobe koristnosti vlaganj v tuja opredmetena osnovna sredstva, evidentiranje brezplačnega obdobja najema, razvrstitev najema in z njim povezan popravek napake.

Anuitetni načrt in izračun sedanje vrednosti pri najemu

Pri evidentiranju najema, ki ga ne spremlja že pripravljeni amortizacijski načrt najemodajalca, je ključno, da ima oseba v organizaciji dovolj znanja, da ga pripravi. Amortizacijski načrt pove, koliko obresti mora najemnik poravnati na izposojeni znesek glavnice. Obraten postopek od obrestovanja je diskontiranje. Z njim najemnik izračuna sedanjo vrednost najmanjše vsote najemnin, ki je eden od dejavnikov, ki vplivajo na razvrstitev najema med finančne najeme.

Kako finančne naložbe knjižijo uporabniki EKN

Postavki finančnih naložb v bilanci stanja uporabnikov EKN se običajno posveča malo pozornosti. Knjiženje teh naložb in z njimi povezanih postavk pa je precej zapleten postopek. Na poseben način se namreč prepletajo knjiženja na konte stanja, prihodkov in odhodkov ter prejemkov in izdatkov.

IKS 05/ 2015


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS