Računovodska obravnava kočljivih pogodb

Po SRS 10.36 je pogodba kočljiva, kadar stroški izpolnjevanja pogodbenih obvez presegajo gospodarske koristi, ki izvirajo iz nje. Podjetje mora za tako pogodbo oblikovati rezervacijo – računovodsko oceno. Ta odraža sedanjo obvezo podjetja, ki je posledica preteklega dogodka in za poravnavo katere bo verjetno potreben odtok gospodarskih dejavnikov.

Računovodska obravnava poslovnega izida pri uporabnikih EKN

Drugi uporabniki ugotavljajo in knjižijo poslovni izid po načelu denarnega toka, na podlagi realizacije proračunskih postavk iz finančnih načrtov oziroma proračunov. Končna informacija je stanje na računu. Določeni uporabniki poslovni izid ugotavljajo in knjižijo po načelu poslovnega dogodka, na podlagi prihodkov in odhodkov. Razporejajo pa ga za določene namene v skladu z odločitvami ustanovitelja oziroma organov upravljanja.

Usredstvenje stroškov izposojanja

Stroške izposojanja finančnih sredstev, kot so obresti in drugi stroški, ki so povezani s sredstvom v pripravi, mora podjetje usredstviti. Tako stroški ne bremenijo poslovnega izida, ampak povečujejo nabavno vrednost sredstva v pripravi do njegove usposobitve za uporabo.

Obračunavanje državne podpore

Državna podpora je aktivnost vlade oziroma drugih organov na lokalni, državni ali mednarodni ravni. Z njo zagotavlja, da podjetja proizvajajo tiste proizvode in opravljajo tiste storitve, ki jih sicer v običajnih tržnih razmerah ne bi. S prejeto državno podporo podjetje pokriva stroške, ki nastanejo v zvezi z njo.

Evidentiranje nakupa in prodaje lastnih delnic in deležev

Podjetje pridobiva lastne delnice in deleže za različne namene v skladu z omejitvami, kot jih predpisuje ZGD-1. Lastne delnice predstavljajo odbitno postavko kapitala. Zanje mora podjetje oblikovati namenske rezerve. Računovodski standardi določajo le, da podjetje dobičkov in izgub, nastalih pri prodaji in nakupu lastnih delnic, ne pripozna v izkazu poslovnega izida, ampak jih evidentira med kapitalskimi postavkami. Za evidentiranje podjetja običajno uporabljajo metodo nominalne vrednosti in stroškovno metodo.

Upravljanje sistema enotnega zakladniškega računa

Denarna sredstva v javnem sektorju so eno od ključnih področij upravljanja finančnega premoženja države. Potreba po nalaganju prostih denarnih sredstev in financiranju likvidnostnih primanjkljajev subjektov države je enako aktualna tako v obdobjih proračunskih presežkov kot v obdobjih primanjkljajev. V svetu upravljajo denarna sredstva na različne načine, eden od njih je sistem enotnega zakladniškega računa. Sestavek predstavlja njegove osnovne modele in specifiko slovenskega.

IKS 04/ 2015


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS