Tema: LETNO POROČANJE ZA GOSPODARSTVO

Poudarki pri izkazovanju postavk bilance stanja v letu 2014

Bilanca stanja je najpomembnejši računovodski izkaz, ki pošteno prikazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov na koncu poslovnega leta. Obseg in razčlenitev postavk v njej sta odvisna od velikosti družbe. Merjenju in vrednotenju sredstev in obveznosti do njihovih virov, ki jih delimo na kratkoročne in dolgoročne, moramo tudi pri sestavljanju letnega poročila za leto 2014 nameniti posebno pozornost.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS