Kratkotrajno in osebno dopolnilno delo po novem

Na splošno velja domneva, da je fizična oseba zaposlena oziroma dela na črno, če opravlja delo brezplačno ali če opravlja neprijavljeno dejavnost. Vendar obstajajo zakonite vrste dela, ki se lahko opravljajo brezplačno, a se ne štejejo za zaposlitev na črno. To je poleg drugih del tudi kratkotrajno delo, ki ga pod predpisanimi pogoji lahko brezplačno opravljajo bližnji sorodniki. Dovoljeno je tudi opravljanje nekaterih manjših del, ne da bi posameznik moral registrirati dejavnost. To je osebno dopolnilno delo, ki ga posameznik lahko opravlja, če ga priglasi in če so zanj plačane predpisane dajatve.

Drugi dohodki

Med druge dohodke praviloma sodijo dohodki fizičnih oseb, s katerimi izplačevalec ni ne v delovnem ne v storitvenem razmerju. Medtem ko gospodarske družbe le redko izplačujejo take dohodke, jih kar pogosto izplačujejo društva, prostovoljske organizacije, državni organi in druge nepridobitne organizacije. Izplačevalec mora pri tem vedeti, kdaj so drugi dohodki obdavčeni v celoti in kdaj le delno ter kdaj so v celoti neobdavčeni.

Kako po novem izvršiti sklep o izvršbi na plačo?

Upnik lahko za poplačilo svoje denarne terjatve predlaga izvršbo na dolžnikovo plačo in druge stalne prejemke. Pri izvršitvi sodnega sklepa o izvršbi mora delodajalec upoštevati pravila o izvzetju in omejitvah prejemkov, ki so predmet izvršbe, ter vrstni red poplačil sodnih sklepov o izvršbi in upravnih izplačilnih prepovedi. Delodajalec je do upnikov tudi odškodninsko odgovoren, če sodnih sklepov ne izvrši oziroma če jih ne izvrši pravilno.

Predlog sprememb ZGD-1 in njihov vpliv na računovodenje

30. septembra je potekel rok za oddajo pripomb zainteresirane javnosti na objavljeni osnutek predloga sprememb ZGD-1. Rdeča nit predlaganih računovodskih sprememb je zmanjšanje administriranja in upoštevanje načela "najprej misli na male". Katere predlagane spremembe bodo sprejete, je težko napovedati, zagotovo pa bodo nujne tudi spremembe SRS.

Pravno varstvo neizbranega ponudnika v postopku javnega naročanja

Pravni temelj revizije javnega naročanja je Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Njegov namen je zagotoviti učinkovito pravno varstvo ponudnikov, naročnikov in javnega interesa v postopkih oddaje javnih naročil ter racionalizirati postopek pravnega varstva, ki poteka pred naročnikom in Državno revizijsko komisijo. Zakon uvaja tudi pravno varstvo po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila, in sicer z uveljavitvijo ničnosti pogodbe v sodnem postopku .

Gotovinsko poslovanje

Pravne in fizične osebe ter fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, lahko medsebojno poslujejo tudi z gotovino, vendar v omejenih zneskih in za določene namene. Izplačila fizičnim osebam so praviloma povezana z obračunom dohodnine in/ali socialnih prispevkov, zato je gotovinsko poslovanje omejeno le na določene zneske in/ali primere, ki jih predvidevajo predpisi o davčnem postopku in nekateri drugi, ki poleg splošnega plačevanja z gotovino omejujejo tudi njeno prenašanje.

Popis in presežki ali primanjkljaji popisanih sredstev in dolgov

Ob koncu koledarskega leta je čas za letni popis sredstev in dolgov. Pravilno izkazana velikost sredstev in dolgov vpliva ne samo na njihovo bilančno izkazovanje, ampak tudi na izračun velikosti davčnih obveznosti. Zato je pomembno, kako in ali sploh zavezanci opravijo popis sredstev in dolgov.

Računovodska in davčna obravnava rezervacij za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade

Prenovljeni MRS 19 je odpravil poenostavljeni način obračunavanja in merjenja odpravnin ob upokojitvi. Podjetja, ki računovodske izkaze sestavljajo po MRSP, so ga morala upoštevati že pri sestavitvi računovodskih izkazov po stanju na dan 31. decembra 2013. Tista, ki računovodske izkaze sestavljajo po SRS, pa bodo v letu 2014 te rezervacije prvič oblikovala po novem.

Računovodsko obravnavanje pospravljenih kmetijskih pridelkov

Dilema kmečkih gospodinjstev je knjiženje pospravljenih kmetijskih pridelkov, ki niso namenjeni prodaji, ampak lastni uporabi. Teh pridelkov po strokovni razlagi Odbora sekcije preizkušenih računovodij in računovodij pri Slovenskem inštitutu za revizijo kmečka gospodinjstva ne pripoznavajo kot sredstva in prihodke.

IKS 11/ 2014


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS