Zavarovalne storitve v sistemu DDV

Čeprav so zavarovanja v domeni zavarovalnih družb, se z njimi srečujejo tudi podjetja in posamezniki, ki lahko nastopajo v vlogah zavarovalca in/ali zavarovanca. Zavarovalne storitve so oproščene DDV, ko jih opravijo zavarovalne družbe v zameno za plačilo zavarovalne premije. Težave pri ugotavljanju upravičenosti do oprostitve DDV pa se pojavijo, ko druge družbe, ki niso zavarovalne, opravijo del zavarovalnih poslov za zavarovalnico ali zavarovalne storitve zaračunajo drugim davčnim zavezancem. Sestavek predstavlja ravnanje v teh primerih ob upoštevanju evropske sodne prakse in stališč pristojnih organov.

Obračun DDV za čarterske storitve na Hrvaškem

Davčnim zavezancem, ki opravljajo storitve v navtičnem turizmu, se porajajo vprašanja glede obračuna DDV za svojo dejavnost. Zanima jih predvsem možnost uporabe znižane, 13-odstotne stopnje DDV in posebnega davčnega postopka pri prodaji čarterske storitve s posredovanjem turistične agencije v skladu s pogodbo o potovanju. Sestavek predstavlja določbe davčnih in drugih predpisov, ki urejajo opravljanje te dejavnosti na Hrvaškem.

Prodaja novih osebnih avtomobilov z odkupom rabljenih

Trgovci z avtomobili od kupca novega avtomobila pogosto odkupijo njegovega rabljenega ali pa ga prevzamejo v komisijsko ali posredniško prodajo. Odkup oziroma prevzem rabljenega avtomobila v prodajo ter prodaja novega in prodaja rabljenega avtomobila so za trgovca, komisionarja ali posrednika trije ločeni poslovni dogodki. Pri tem to, da sta prva dva posla sklenjena z isto stranko in zato finančno povezana, ne vpliva na obveznosti glede DDV, DMV in okoljske dajatve.

Uvoz blaga za posebno uporabo

Skladno z evropsko carinsko zakonodajo moramo vsako uvoženo blago pravilno uvrstiti v carinsko tarifo. Za nekatero blago lahko zaradi njegove narave ali posebnega namena uporabe ob sprostitvi v prosti promet zahtevamo ugodnejšo tarifno obravnavo – nižjo carinsko stopnjo ali celo oprostitev uvoznih dajatev. Ugodnejša tarifna obravnava pa ne vpliva na velikost DDV, ki ga moramo plačati ob sprostitvi v prosti promet.

Uvoz letala v EU

Uvoz letala iz tretje države je uvoz blaga velike vrednosti, zato mora uvoznik poznati različne možnosti, da bo lahko zakonito opravljal polete na območju EU. Carinska zakonodaja je v EU enotna, obravnava letala pri uvozu z vidika DDV pa se je v vsaki državi članici presojala glede na tam veljaven zakon, sprejet na podlagi direktive o DDV. Leta 2012 je Sodišče EU objavilo sodbo, na podlagi katere naj bi bili pogoji poenoteni v vseh državah članicah.

Dejavnost gorskih vodnikov in identifikacija za DDV

Kadar gorski vodnik dejavnost opravlja samostojno in neodvisno, je pod določenimi pogoji zavezan k identifikaciji za DDV. Dejansko pa mora le redko pridobiti ID-številko za DDV, sploh če mu tuji davčni zavezanci ne zaračunavajo storitev iz 25/1 ZDDV-1. Čeprav je gorsko vodništvo specifična dejavnost, je z vidika DDV sestavek uporaben tudi za nekatere druge sorodne dejavnosti, saj prikazuje, kaj vse lahko vpliva na obveznost za identifikacijo za namene DDV.

Okoljske dajatve, ki se plačujejo v Sloveniji

Za različne vrste onesnaževanja okolja in zraka je Vlada Republike Slovenije na podlagi Zakona o varstvu okolja sprejela več uredb o okoljskih dajatvah. Te podrobneje opredeljujejo vrste onesnaževanja, osnovo za obračun posamezne okoljske dajatve in zavezance oziroma plačnike zanjo ter njeno velikost in način obračunavanja, odmere in plačevanja. Pri okoljskih dajatvah, ki so oproščene plačila, je opredeljen tudi način uveljavljanja oprostitev.

Dohodninska obdavčitev najemnin

Najemnine in drugi sorodni dohodki, doseženi z oddajanjem premičnega in nepremičnega premoženja, so od 1. januarja 2013 ob izplačilu dokončno obdavčeni s stopnjo 25 %. Pri določitvi davčne osnove se upoštevajo normirani stroški v velikosti 10 % ali pa dejanski stroški, ki ohranjajo uporabno vrednost premoženja. Pri rezidentih so obdavčene po načelu svetovnega dohodka, pri nerezidentih pa po načelu vira. Posebna pravila veljajo za najemnine, dosežene z oddajanjem kmetijskih in gozdnih zemljišč, z oddajanjem v podnajem in z vzajemnim oddajanjem.

Konvencija o izogibanju dvojnemu obdavčevanju z Iranom

Konvencija z Iranom je bila objavljena v uradnem listu in že velja. Uporabljati se bo začela 1. januarja 2015, prinaša pa novosti, ki jih zavezanci že lahko predvidijo in uporabijo v pogodbah, ki jih sklepajo s poslovnimi partnerji iz te države.

Mednarodna obdavčitev dohodkov direktorjev

Dohodki poslovodij nerezidentov, ki imajo vir v Sloveniji, se po slovenski zakonodaji obdavčujejo enako kot dohodki poslovodij rezidentov. Tudi konvencije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dajejo državi sedeža družbe, ki jo oseba poslovodi, polno pravico do obdavčitve. 16. člen, ki ureja dohodke poslovodij, se po posameznih konvencijah razlikuje le v opredelitvi dohodka, ki se šteje za dohodek poslovodje. Drugače je z obračunom prispevkov za socialno varnost, saj teh ni treba obračunavati, kadar je nerezident iz druge države članice EU že vključen v sistem socialnega zavarovanja v tej drugi državi.

Minimalna plača in minimalna osnova za obračun socialnih prispevkov

Minimalna plača je v letu 2014 še vedno tudi minimalna osnova za obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost. V letu 2015 bo prvič določena nova osnova, drugačna od minimalne plače. To pomeni, da bo moral delodajalec ob enakih pravilih o obveznosti za izplačilo minimalne plače, zagotovljene delavcu, obračunati prispevke za socialno varnost od druge osnove.

Spremembe ZDoh-2 in ZDDPO-2

Davčna predpisa sta spremenjena v delu, ki ureja obdavčitev davčnih zavezancev normirancev. Spremembe se uporabljajo za davčna leta, ki se začnejo 1. januarja 2015, nanašajo pa se na pogoj o zgornji meji prihodkov za pavšalno obdavčitev in na velikost priznanih normiranih odhodkov.

Davek od zavarovalnih poslov

Promet zavarovalnih storitev je oproščen DDV, a se od njega obračunava davek od zavarovalnih poslov. Storitve zavarovalnega posredovanja in zastopanja so oproščene tako DDV kot davka od zavarovalnih poslov, so pa obdavčene z davkom na finančne storitve. Zavezanci za davek od zavarovalnih poslov so predvsem banke, vendar morajo pravila njegovega zaračunavanja poznati tudi zavezanci, ki prejemajo račune od zavarovalnic.

IKS 08-09/ 2014


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS