Kako po novem razvrščamo finančne naložbe

Na prvi pogled se spremembe glede razvrščanja drugih finančnih naložb iz SRS 3.6 (2024) ne zdijo obsežne. Število skupin se s štirih zmanjšuje na tri. A ključna sprememba ni v poimenovanju skupine, ampak v načinu razvrščanja. Organizacija bo morala pri razvrščanju presoditi značilnosti finančnega sredstva in poslovni model, ki ga ima za upravljanje finančnih sredstev ali skupine teh, da doseže določen poslovni cilj.

Nova pravila pri odpravi pripoznanja terjatev po SRS 5 (2024)

SRS 5.17 (2024) z zadnjo spremembo pravil pri odpravi pripoznanja terjatev natančneje določa kriterije, ki jih bo organizacija upoštevala pri presoji, ali prenos terjatve izpolnjuje pogoje za odpravo njenega pripoznanja. Ta določila so enaka, kot jih vsebuje SRS 3 – Finančne naložbe, saj so tako finančne naložbe kot terjatve finančna sredstva. Posledično je enaka njihova računovodska obravnava.

Kaj pomeni načelo vzporejanja prihodkov in odhodkov

Čeprav se zdi, da so spremembe pri časovnih razmejitvah v SRS 2024 le redakcijske, gre za več kot to. Z dopolnitvijo opredelitve v okviru SRS, kaj je sredstvo in kaj obveznost, in posledično s spremembami SRS 11 je povsem jasno, kaj vsebinsko pomeni načelo vzporejanja prihodkov in odhodkov. Pojavljalo se je namreč kar nekaj zmotnih tolmačenj tega osnovnega računovodskega pravila.

Povezane stranke, družbe in osebe ter prejemki poslovodstva

Poslovanje s povezanimi subjekti je tako z vidika razkrivanja v letnem in drugih poročilih kot glede davčne obravnave urejeno posebej. Posebna je tudi obravnava prejemkov ključnega poslovodstva oziroma članov organa vodenja in nadzora. Razkrivanje tovrstnih informacij, ko je obvezno še poimensko razkritje, je v praksi pogosto nelagodno. Prav tako veljajo posebna pravila pri pripravi poročila o razmerjih s povezanimi družbami.

AKTUALNA ŠTEVILKA


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS