Odloženi davki in davek iz dobička

Računovodje so pogosto pred dilemo, kaj so stroški oziroma odhodki za davek in kje naj jih pripoznajo, saj v enotnem kontnem načrtu ni konta s podobnim nazivom. Ker pa gre za odhodek, tovrstne poslovne dogodke običajno povezujejo z razredoma 4 – Stroški in 7 – Odhodki in prihodki. Ob tem pa se dodatno postavljata vprašanji, ali je davek, ki ga organizacija pripozna na teh kontih, davčno priznan odhodek po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb in kam v davčni obračun ga vnese.

Vse, kar je treba vedeti glede trajanja hrambe dokumentacije

Med svojim poslovanjem organizacija ustvarja precejšnjo količino listin in dokumentov, ki jih mora hraniti različno dolgo. Koliko časa mora hraniti določeno dokumentacijo, predpisujejo različni predpisi. Njihovo neupoštevanje lahko pomeni hujši davčni prekršek, ki se kaznuje z globo. Posebno pozornost je treba posvetiti tem zahtevam tudi v primeru menjave računovodskega programa, stečaja, prisilne poravnave, statusnega preoblikovanja in izgube podatkov.

Prihodki iz zavarovalnin

Organizacije svoje premoženje pogosto zavarujejo pri zavarovalnici. V praksi se v zvezi s tem pojavljajo vprašanja, kako prejeto zavarovalnino pravilno pripoznavajo v računovodskih izkazih – ali kot zmanjšanje stroškov, ki nastanejo v zvezi s škodo, ali kot prihodke. Pomembno je tudi, kdaj je dogodek pripoznan – ob nastanku škode ali kasneje.

Katere družbe bodo morale dodatno poročati o trajnostnosti ter kdaj in kako

Informacije o trajnostnem poslovanju postajajo vedno pomembnejši vidik poročanja družb. Vlagatelji in drugi deležniki želijo več informacij o tveganjih, ki jih za družbe pomenijo trajnostni vidiki, in o vplivu družb na okolje in širšo družbeno skupnost. Tudi v slovenski pravni red prevzemamo zahteve po dodatnem poročanju o trajnostnosti, ki bodo vplivale tako na letno poročilo kot tudi na pristojnosti in odgovornosti poslovodstva in nadzornega sveta oziroma njegove revizijske komisije.

IKS 05/2024


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS