Osebna asistenca – nove zakonske obveze in revizijski postopki

Izvajalec osebne asistence mora skladno z roki iz Pravilnika o osebni asistenci ministrstvu predložiti revizijsko poročilo o porabi dobljenih sredstev za opravljanje teh storitev. Če je sredstva porabil nenamensko ali jih ni porabil v celoti (pri čemer se v porabo vključujejo sredstva, ki jih dobi tudi od uporabnikov osebne asistence), jih mora vrniti. Na koncu poslovnega leta mora v bilanci stanja izkazati obveznost za vračilo na kontih podskupine 266 – Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij.

Računovodska obravnava premoženjskih vložkov

Premoženjski vložek po 45.a členu Zakona o gospodarskih družbah, ki vlagatelju zagotavlja udeležbo pri dobičku družbe, ni novost. Vsebinsko gre za podobno ureditev, kot je veljala za tihega družbenika. Že takrat so se kresala mnenja o tem, kako družba pripozna vložek tihega družbenika. S podobnimi vprašanji se srečujemo pri vlagatelju premoženjskega vložka. Ali družba izplačilo vlagatelju pripozna kot izplačilo dobička ali morda kaj drugega?

Knjiženje nabave in porabe zalog blaga v javnem sektorju

Pri svoji dejavnosti se uporabniki v javnem sektorju pogosto srečajo tudi s prodajo blaga. Zato morajo vedeti, kdaj gre za blago, ki se skladišči v zalogi, in pravilno izračunati njegovo vrednost. Pri tem morajo upoštevati stroške, ki so povezani z nabavo blaga. Ustrezno pa morajo knjižiti tudi porabo blaga zaradi prodaje in enkrat letno popisati vrednost blaga, ki ga izkazujejo v zalogi.

AKTUALNA ŠTEVILKA


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS