Vrste popravkov obrazcev REK-1

Izplačevalec, ki je v obračunu davčnega odtegljaja naredil napako, lahko to popravi. A pri tem mora uporabiti ustrezno vrsto popravka tega obračuna. Način popravka je odvisen tudi od tega, ali se izplačevalcu davčna obveznost poveča ali zmanjša. Če odda obrazec REK-1 po postopku samoprijave, ne more biti kaznovan zaradi prekrška. Pri tem mora upoštevati pogoje, ki veljajo za ta način popravka.

Zgledi za vrste popravkov obračuna dajatev in obrazcev REK-1

Računovodjem oziroma obračunovalcem dohodkov se lahko pri poročanju o izplačanih dohodkih hitro pripeti napaka. Sistem poročanja na obrazcih REK-1 se namreč hitro lahko izkaže kot zapleten. Velik delež k temu prispevajo številne oznake vrste dohodkov, o katerih je treba poročati posebej. Pred popravkom se je treba glede na okoliščine tudi pravilno odločiti, katero vrsto popravka izbrati.

Povračilo stroška za prevoz na delo in njegova davčna obravnava v zasebnem sektorju

Delodajalec mora delavcu povrniti strošek prevoza na delo in z njega, če mu ta nastane. Pri tem pa je treba ločiti delovnopravno obravnavo od davčne. Šele ko delodajalec upošteva ustrezno delovnopravno pravico delavca, lahko plačilo tudi davčno obravnava. Vrsto prevoza in velikost stroška, ki ga bo delavcu povrnil, mora določiti v delovnopravnem predpisu. Če ga ne zavezuje kolektivna pogodba dejavnosti, je to podjetniška kolektivna pogodba, interni akt ali pogodba o zaposlitvi.

Novi poenostavitvi za uvoz pošiljk po 1. juliju 2021

Za blago v vrednosti do 22 EUR bo po 1. juliju 2021 ob uvozu treba plačati DDV. Za vsako blago, tudi neznatne vrednosti, bo treba ob sprostitvi v prosti promet obračunati DDV tiste države članice, v katero bo blago dostavljeno. Za zmanjšanje stroškov administracije in poenostavitev postopka carinjenja blaga zakonodaja omogoča dve novi ureditvi. Dobavitelji se lahko vključijo v uvozno ureditev VEM, deklaranti pa v posebno ureditev prijave in plačila DDV ob uvozu blaga.

Nova pravila pri prodaji blaga in storitev končnim potrošnikom znotraj EU

Spremembe obračunavanja DDV pri e-trgovanju bodo v letu 2021 vendarle uveljavljene. Nova pravila bodo veljala pri prodaji blaga na daljavo končnim potrošnikom in pri storitvah, ki so končnim potrošnikom opravljene v drugih državah članicah EU. Čeprav poenostavljajo poslovanje, pa od davčnih zavezancev zahtevajo dokaj natančno vodenje evidenc, ki naj bi omogočale nadzor nad pravilnostjo obračunavanja DDV.

Zaračunavanje obratovalnih stroškov z vidika DDV

Obratovalne stroške zaračunavajo najemodajalci najemnikom v zvezi z nepremičnino, ki je predmet najema. Njihova obravnava v sistemu DDV je odvisna predvsem od tega, ali jih skupaj z zaračunano najemnino lahko obravnavamo kot enotno dobavo ali ne. Slednje pa je odvisno od dogovora med najemodajalcem in najemnikom. Kadar obratovalne stroške zaračunava upravnik, ti ne predstavljajo prometa, ki bi bil pri upravniku predmet DDV.

IKS 07/2021


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS