Tema:

RAČUNOVODENJE PRI POSLOVNIH ENOTAH IN SEDEŽU PODJETJA

Računovodenje poslovne enote

Vodenje poslovnih knjig poslovne enote dviga veliko prahu med računovodji. Njihova mnenja so deljena predvsem pri obdavčitvi poslovne enote po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb. Računovodska in davčna obravnava poslovne enote je še najbolj podobna obravnavi odvisne družbe obvladujočega podjetja, razlika je le v tem, da poslovna enota nima kapitala.

Evidentiranje zapletenih poslovnih dogodkov pri poslovni enoti

Poslovne enote, ki so organizirane v obliki podružnice, kot to predpisuje Zakon o gospodarskih družbah, so zavezane javno objavljati računovodske izkaze. Ostale, drugače organizirane poslovne enote pa morajo prav tako zagotoviti primerne evidence, ki so podlaga za vključitev v poslovne knjige sedeža podjetja in za obdavčitev. Najprimerneje je, da te evidence zagotovijo tako, kot se presoja uspešnost poslovnoizidne enote znotraj podjetja.

Evidentiranje zapletenih poslovnih dogodkov pri sedežu podjetja

Podjetje s sedežem v Sloveniji mora najmanj ob zaključku poslovnega leta v računovodske izkaze sedeža vključiti tudi poslovanje morebitnih poslovnih enot v tujini. Računovodski izkazi poslovne enote morajo biti sestavljeni ob upoštevanju SRS in enakih računovodskih usmeritev, kot veljajo za sedež. Ta mora ob vključitvi računovodskih izkazov poslovne enote v svoje računovodske izkaze izločiti promete in salde, ki nastanejo med njim in poslovno enoto.

Dana posojila in depoziti pri uporabnikih EKN

Knjiženje danih posojil in depozitov pri uporabnikih EKN je tesno povezano z dejstvom, da lahko omejeno plasirajo finančna sredstva drugim pravnim osebam, kar predvsem velja za določene uporabnike. Običajno so za plasiranje na voljo le prosta denarna sredstva, za katera veljajo posebni predpisi.

IKS 07/ 2015


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS