Tema:

SESTAVLJANJE LETNEGA POROČILA V PRAKSI

Ključne posebnosti letnega poročila za leto 2013

Za sestavitev letnega poročila potrebujemo tako strokovno znanje kot izkušnje. Obseg razkritij za poslovno leto 2013 se sicer ni pomembno spremenil, a že zakonske zahteve postavljajo na eno stran tehtnice obseg razkritij in na drugo njihovo kakovost, zato je pomembno, da letno poročilo in pojasnila pripravimo čim bolj sistematično.

Dobra poslovna praksa pri pripravi letnega poročila

Letno poročilo je listina, ki povezuje družbo s finančno javnostjo. Namen poročila je zagotavljanje podatkov o uspešnosti poslovanja družbe, kakovosti sredstev družbe in drugem vsem tistim, ki se zanje zanimajo. V zadnjih letih se zahteve po razkritjih povečujejo in družbam se kaj hitro zgodi, da v želji po izpolnitvi vseh zakonskih zahtev po razkritjih poročilo postane nepregledno.

Primer sestavitve računovodskega poročila

Sestavitev letnega poročila za leto 2013 po SRS bo bolj evolucijski kot revolucijski proces. Tako kot pri Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb tudi tukaj ni ničesar pomembno novega, so se pa zaradi razmer v gospodarstvu spremenili poudarki, ki od podjetij zahtevajo podrobnejša, predvsem pa jasnejša in razumljivejša razkritja glede upravljanja tveganj, zastavljenih sredstev in še česa.

Pregled obveznih razkritij

Pri pripravi letnih poročil in z njimi povezanih razkritij moramo upoštevati zahteve Zakona o gospodarskih družbah in Slovenskih računovodskih standardov.

Spremenjeno obravnavanje rezervacij za odpravnine ob upokojitvi

Po SRS 10.44 se za računovodenje odpravnin ob upokojitvi in jubilejnih nagrad neposredno uporablja MRS 19 – Zaslužki zaposlencev. S 1. januarjem 2013 je začel veljati nov MRS 19, ki ne omogoča več uporabe poenostavljene metode obračunavanja in merjenja odpravnin ob upokojitvi.

Prenos zbiranja premoženjskih bilanc na Ajpesov spletni portal

Zbiranje premoženjskih bilanc državnih in občinskih proračunskih uporabnikov se je na dan 31. decembra 2013 preneslo z Ministrstva za finance in občin na Ajpes. Ta je na podlagi zahtev ministrstva pripravil spletno aplikacijo za vnos in oddajo premoženjskih bilanc, pri čemer se bodo vse premoženjske bilance proračunskih uporabnikov (nekdanji obrazci P1 in P3), občin (nekdanji obrazci P5) in države (nekdanji obrazec P7) pripravljale avtomatično.

IKS 03/ 2014


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS