Namen uporabe nepremičnine v povezavi z odbitkom DDV

Glede vsebinskih pogojev za uveljavitev odbitka DDV je v preteklosti med davčnim organom in zavezanci pogosto prišlo do spora. V skladu s temi pogoji morata biti nabavljena blago in storitev namenjena obdavčljivi dejavnosti. Pri zavrnitvi pravice do odbitka DDV je bil glavni očitek davčnega organa pomanjkanje dokazil o namenu uporabe blaga. Táko prakso je prekinilo vrhovno sodišče. Iz nekaj njegovih sodb namreč izhaja, da lahko že samo položaj, v katerem oseba ob nabavi deluje (status), določi obstoj pravice do odbitka DDV.

Delo s skrajšanim delovnim časom po devetem interventnem zakonu ter karantena in višja sila

Deveti interventni zakon prinaša podaljšanje ukrepa dela s skrajšanim delovnim časom še do 30. septembra 2021. Po novem so do ukrepa upravičeni delodajalci, ki jim je z odlokom omejeno ali prepovedano poslovanje. Delodajalec bo dobil povrnjenih največ 928,10 EUR nadomestila plače. Delavcu pa bo lahko delo s skrajšanim delovnim časom odredil šele po treh mesecih zaposlitve. V novem zakonu pa sta urejeni tudi karantena in višja sila delavcev.

Financiranje regresa za leto 2021 po devetem interventnem zakonu

Deveti interventni zakon prinaša dolgo pričakovani ukrep financiranja regresa za letni dopust za leto 2021, vendar le za določene dejavnosti. Upravičeni delodajalci bodo prejeli 1.024 EUR za vsakega delavca, ki je bil pri njih zaposlen na dan uveljavitve zakona. Če je delavec upravičen le do sorazmernega dela regresa, je ta znesek lahko tudi manjši. Delodajalec mora za to izpolnjevati pogoj več kot 20-odstotnega upada prihodkov.

Sodna praksa v zvezi z DDPO v letih 2020 in 2021

Sodno prakso so v tem in preteklem letu na področju obdavčitve z DDPO zaznamovale pomembne sodbe, ki bodo posegle v davčno prakso. Nanjo bodo vplivale zlasti nove usmeritve vrhovnega sodišča glede presoje davčnega priznavanja odhodkov, spremenjena pa je tudi davčna obravnava pri preoblikovanju zavodov. Sodbe se med drugim nanašajo še na oblikovanje rezervacij, olajšave za raziskave in razvoj ter prevrednotovalne odhodke.

Spremembe pri napotitvah delavcev

Spremembe Zakona o čezmejnem izvajanju storitev so prinesle nekaj novosti pri plačilu za delo delavcem, napotenim v Slovenijo. Tem je treba zagotoviti enako plačilo za delo kot domačim delavcem. Enake pogoje je treba zagotoviti tudi v primeru čezmejne napotitve delavcev, zaposlenih pri agencijah. Obdobje napotitve pa je mogoče podaljšati na 18 mesecev.

Razlaga pojmov konvencije pri obdavčitvi dohodkov iz zaposlitve

Konvencije natančno in jasno določajo pravila obdavčitve dohodkov iz zaposlitve. Kljub temu pa ostaja med zavezanci pogosto nejasno, katera država ima pravico do obdavčitve teh dohodkov. Dileme se pojavljajo, ker konvencija ne ponuja vedno razlage posameznih pojmov, ki so uporabljeni pri razmejitvi pravic do obdavčitve med eno in drugo državo. Če je razlaga posameznega pojma v državi vira in državi rezidentstva različna, se lahko kljub konvenciji dvojna obdavčitev ne odpravi.

IKS 10/2021


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS