Tema:

VLAGANJE V TUJE NEPREMIČNINE

Vse o vlaganjih v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti

Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti so raznovrstna in jih ni mogoče pripoznavati zgolj na osnovi poimenovanja. Med sredstvi organizacija pripozna zgolj tista, ki izpolnjujejo pogoje po SRS 1 (2024) in so izvedena v skladu z željami in potrebami najemnika. Posli, pri katerih vlaganja zahteva lastnik sredstva oziroma najemodajalec, ta pa so tako splošna, da jih lahko po prekinitvi najemne pogodbe uporablja prihodnji najemnik ali lastnik sam, običajno ne izpolnjujejo pogojev, da jih najemnik pripozna kot vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti.

Začetno pripoznanje opredmetenih osnovnih sredstev pri organizacijah v javnem sektorju

Temeljni pogoj, da organizacija v javnem sektorju pripozna opredmeteno osnovno sredstvo, je zmožnost, da ga obvladuje. Ob začetnem pripoznanju ga ovrednoti po nabavni vrednosti, ki je sestavljena iz nakupne cene, uvoznih in nevračljivih dajatev ter stroškov, ki jih je mogoče pripisati njegovi pridobitvi in usposobitvi za nameravano uporabo. Kljub razmeroma jasni opredelitvi se v praksi pojavljajo številna vprašanja.

Obračun in knjiženje terenskega dodatka javnim uslužbencem za delo v Sloveniji

Kadar delodajalec javnega uslužbenca pošlje opravit delo po Sloveniji, mora poskrbeti tudi za izplačilo različnih oblik povračil s tem nastalih stroškov. Pri tem še posebej težko presoja, kdaj uslužbenec dela na terenu in mu pripada terenski dodatek. Po ugotovitvi delovnopravnih pravic uslužbencem pa mora ustrezno izvesti še davčno obravnavo in obračunani terenski dodatek knjižiti.

Kako ravnati, če prehod na trajnostno poslovanje povzroči oslabitev obstoječih sredstev

Pri presoji glede oslabitev mora organizacija upoštevati notranje in zunanje vire informacij, med drugim tudi tiste, ki se nanašajo na uvajanje trajnostnega poslovanja. Področje oslabitev zahteva sodelovanje različnih strokovnjakov, zahteve glede oslabitev pa morajo upoštevati tudi mikro in majhne organizacije. Izguba zaradi oslabitve je davčno priznan odhodek.

Poravnava, slabitev in odpis terjatev do kupcev

Organizacija odpravi pripoznanje terjatve, če nima več pogodbenih pravic do prejemanja z njo povezanih denarnih tokov. To pa je lahko takrat, ko je terjatev poplačana ali ko organizacija nima več izvršljive pravice, ker je terjatev zastarala. Čeprav ima organizacija pravico do pridobivanja denarnih tokov, pa ni nujno, da bo terjatev poplačana v celoti, saj je lahko ta dvomljiva ali sporna. V takih primerih mora organizacija vrednost terjatve zmanjšati in jo izkazati po odplačni vrednosti.

IKS 02/2024


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS