Razvrščanje in knjiženje nekratkoročnih sredstev za prodajo

Organizacija nekratkoročna sredstva za prodajo razvrsti na konte skupine 67. A za njihovo merjenje ne velja računovodski standard, ki obravnava računovodenje zalog. Določila o računovodski obravnavi so v SRS 1, ki obravnava opredmetena osnovna sredstva. Organizacija sredstva, ki izpolnjujejo pogoje, izmeri po manjši izmed vrednosti: po pošteni, zmanjšani za stroške prodaje, ali po knjigovodski. S prerazvrstitvijo jih preneha amortizirati. V bilanci stanja jih prikaže med kratkoročnimi sredstvi, ločeno od drugih sredstev.

mag. Andreja Mušič
Datum objave: 25. 05. 2022 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS