Računovodska in davčna obravnava pogodbenih, zamudnih in drugih obresti

Tako pogodbene kot zamudne obresti imajo dve plati, saj posojilodajalcu prinašajo donos na posojena sredstva, posojilojemalcu pa neizogibno breme. Ker podjetje sestavlja računovodske izkaze po načelu zaračunane realizacije, prihodkov in odhodkov iz obresti ne pripozna, ko so plačane. Pripozna jih, če je verjetno, da bo prišlo do priliva oziroma odliva gospodarskih koristi. Še posebej zapletena je obravnava poslovnih dogodkov v povezavi z brezobrestnimi posojili ali prodajo z odloženim plačilom.

Evidentiranje terjatev iz naslova javnofinančnih prihodkov

Sredstva, ki se v obliki prihodkov oziroma drugih prejemkov stekajo v proračune države in občin, so namenjena pokrivanju odhodkov oziroma izdatkov v zvezi z njihovim delovanjem, razen zakonsko določenih namenskih sredstev. Vsi prihodki oziroma prejemki morajo biti vključeni v proračun v polnem, bruto znesku brez medsebojnega poračunavanja, kar je eno od temeljnih načel Zakona o javnih financah. Javnofinančne prihodke za svoje delovanje potrebujeta tudi zavoda za zdravstveno ter za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki sta prav tako javni blagajni. Sestavek opisuje posebnosti vodenja terjatev javnofinančnih prihodkov pri različnih neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikih.

Knjiženje zamenjave sredstev

Podjetje sredstvo običajno pridobi tako, da nakupno vrednost poravna z denarjem ali denarnimi ustrezniki. Lahko pa ga pridobi z zamenjavo za drugo sredstvo, ki ga ima. V praksi se pojavlja vprašanje, kako tako zamenjavo knjižiti. Nedenarne poravnave se najpogosteje pojavijo pri zamenjavi osnovnih sredstev, naložbenih nepremičnin in zalog. Podjetje sredstvo, ki ga pridobi z zamenjavo, pripozna po pošteni vrednosti, če ima posel ekonomsko vsebino.

Računovodska in davčna obravnava prenosov sredstev

Zasebniki pri opravljanju samostojne dejavnosti uporabljajo tudi sredstva, ki jih imajo v lasti kot zasebne fizične osebe (gospodinjstva). Prenose denarnih in stvarnih sredstev med podjetjem in gospodinjstvom obravnavajo SRS 39, Fursova pojasnila in strokovne razlage Slovenskega inštituta za revizijo. Največ težav se pojavlja pri knjiženju prenosov in davčnem priznavanju stroškov, ki se nanašajo nanje.

Knjiženje pri javnih skladih

Javni skladi razpolagajo z namenskim premoženjem, ki ga pridobijo v last od ustanovitelja, da lahko izvajajo dejavnost, zaradi katere so ustanovljeni. Lahko gospodarijo z nepremičninami, poplačujejo ustanoviteljeve obveznosti ali pa dajejo finančne spodbude za razvoj nekemu področju. Iz tega izhajajo tudi nekatere posebnosti pri knjiženju.

Knjiženje predelave odpadnega materiala

Kadar podjetje odpadni material v proizvodnem procesu predela in ga proda na trgu, ga pripozna kot zalogo. Za odpadni material lahko odlagatelju plača ali pa ne. Pri škodljivem odpadnem materialu običajno odlagatelj plača podjetju, ki te odpadke odpelje na uničenje ali predelavo.

Zadolževanje znotraj sistema EZR države

Upravljavec denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države iz prostih denarnih sredstev na računih pravnih oseb, vključenih v ta sistem, sprejema vloge in jim daje likvidnostna posojila. Enotno upravljanje sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države omogoča subjektom, vključenim v ta sistem, nalaganje prostih denarnih sredstev in zadolževanje. Nalaganje denarnih sredstev sistema evidentira upravljavec kot likvidnostno posojilo, dano subjektom, ki so vključeni v enotno upravljanje sredstev. Subjekti, ki ta posojila dobijo, pa jih evidentirajo kot zadolževanje.

Osnutek novih SRS 2016

Na podlagi nove računovodske direktive se bo spremenil Zakon o gospodarskih družbah, zato se bodo morali spremeniti tudi računovodski standardi. Osnutek SRS 2016, ki je v javni razpravi, med drugim prinaša drugačno sistemiziranost in precejšnjo poenostavitev standardov, pa tudi spremembe nekaterih pravil merjenja in vrednotenja (predvsem) stalnih sredstev. Sestavek predstavlja najpomembnejše novosti.

IKS 08-09/ 2015


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS