Tema: LETNO POROČANJE ZA ZASEBNI SEKTOR

Zaključevanje bilance stanja za leto 2020

Pri zaključevanju poslovnega leta 2020 bodo morale organizacije bolj kot prejšnja leta posvetiti pozornost presoji precenjenosti sredstev. Še posebej to velja za nefinančna sredstva, kot so opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva in naložbene nepremičnine. Če so organizacije prejele državno pomoč za odpravo posledic epidemije COVID-19, pa bodo morale presoditi, ali bi morale v povezavi z neupravičeno prejeto državno pomočjo izkazati obveznosti do države.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 30. 12. 2020 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS